Procés selectiu del personal laboral a l’ajuntament de Beniarbeig pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs oposició

Notícies, Notícies Destacades

Home » Notícies » Procés selectiu del personal laboral a l’ajuntament de Beniarbeig pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs oposició
Procés selectiu del personal laboral a l’ajuntament de Beniarbeig pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs oposició.

És objecte de les presents bases la regulació dels criteris del procés selectiu que convoca l’Ajuntament de Beniarbeig per a la convocatòria del procés extraordinari d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició de conformitat amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública dins el marc general d’execució de l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’exercici de l’any 2022, aprovada per Resolució d’Alcaldia 358/2021 de 17 de desembre de 2021 i publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant número 240 el 20 de desembre de 2021. Les característiques de la plaça vacant són les següents:

Denominació de la plaça
Grup
Classificació (Escala)
Subescala
Titulació exigible
Núm. de vacants
Funcions encomanades
Sistema selectiu
Data des que està coberta temporalment i ininterrompudament
Tècnic de biblioteques.
B
Administració Especial
T.G.M.
Diplomat en Biblioteconomia o equivalent.
1
Bibliotecari
Concurs-Oposició
01/01/2017

Documentació:

Bases i convocatòria que regiran el procés selectiu del personal laboral a l’ajuntament de Beniarbeig pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs oposició.
Instància de sol·licitud – 20230102_Solicitud_Solicitud participación en pruebas selectivas EXP 2326-2022
Imprès d’autobaremació – 20230102_Otros_Autobaremación de méritos EXP 2326-2022
Accés a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig
Publicació extracte de la convocatòria en el DOGV número 9501 de 30 de desembre de 2022
Publicació extacte de la convocatòria en el BOE

 

 

Et pot interessar:

Skip to content