Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2023.

Notícies, Notícies Destacades, Subvencions

Home » Notícies » Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2023.
L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2023.
El termini per a la presentació de les sol·licituds per les empreses interessades en participar en la campanya és de 10 dies hàbils a comptar des la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, sense perjudici de la publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Beniarbeig i en la seu electrònica.

Bases i Convocatòria per a la Concessió de Subvencions
Sol·licitud Adhesió Campanya Bo Consum 2023
Autorització a representant adhesió bo consum 2023
Butlletí Oficial de la Provincia número 103 de 30 de maig de 2023

L’extracte de la convocatòria es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Condicions de participació per part dels veïns del municipi i funcionament de recollida bons a l’Ajuntament.

Seran beneficiaris d’aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:
• Estar empadronat amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i que es mantingui l’empadronament mínim fins a la finalització d’aquesta Campanya.
• Ser major de 18 anys amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
• Estar en possessió de document nacional didentitat en vigor (DNI, NIE, Passaport). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.
Recollida de bons a l’Ajuntament: Es posarà a disposició dels veïns de Beniarbeig un total de 2 “bo-consum” per sol·licitant empadronat al municipi de Beniarbeig que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data de publicació al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (sempre que compleixin el que estableixen aquestes bases), fins a esgotar el crèdit disponible.
Termini de lliurament: Els veïns del municipi podran recollir els “bons-consum” en horari d’atenció al públic de 9:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres a l’Ajuntament de Beniarbeig ubicat a Plaça 9 d´octubre, 1 havent de presentar l’original del document d’identitat o la fotocòpia del mateix. El lliurament s’efectuarà des del 19 de juny al 29 de setembre ambdós inclosos. Si passat aquest termini no s’haguessin esgotat els bons, s’obrirà un nou termini del 2 d’octubre al 31 d’octubre per recollir un bo de 20 euros per cada persona, amb independència d’haver obtingut dos bons anteriorment.
• Termini de consum: Es donaran dos “bons-consum” per un valor de compra de 20 euros per cada bo, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya. (Amb excepció del que recull el paràgraf anterior).
Aquelles persones que per dificultat de desplaçament a l’Ajuntament per al lliurament del “bo-consum”, aquest podrà ser recollit per una persona autoritzada sempre que presenti la documentació següent:
• Autorització signada pel titular representat.
• DNI, Passaport, NIE, carnet de conduir, original o fotocòpia del titular representat.
Activitat subvencionable: Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç i de serveis, del terme municipal de Beniarbeig, a través dels bons que es repartiran d’acord amb allò estipulat en aquestes bases.
Utilització dels bons: Els consumidors presentaran el seu bo perquè l’establiment el bescanviï en el moment de la compra, impresos en paper, com a pagament de la compra que facin a qualsevol dels establiments adherits a la campanya, des del 19 de juny al 31 de octubre ambdós inclosos .
Es pot utilitzar més d’un bo per compra i cada bo s’ha d’utilitzar pel seu import total en una sola vegada.
Arribada la data del 31 de octubre de 2023, el bo queda sense efecte, sense possibilitat de reintegrament, ni renovació del bo.

Et pot interessar:

Skip to content