965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori disposa de dos plans d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis. Les ajudes se situen en vora el 40% de la inversió, encara que aquest percentatge pot variar, i es poden acollir tan els edificis de propietat unifamiliar com els comunitaris.

1. Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. Està destinada a edificis que siguen anteriors a 1996, excepte en el cas de que siga una actuació d’accessibilitat. Seran subvencionables actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, parets mitgeres o retirada d’amiant, també la instal·lació o renovació d’ascensors, remuntadors de rampes, senyalització i video-porters. Documentació completa: Accessibilitat

2. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. Entre les intervencions subvencionables es troben aquelles relacionades amb l’envolupat tèrmic (envidriament de buits, substitució de fusteries, ombreig, etc.). instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració o aigua calenta d’ús sanitari, instal·lació d’equips d’energies renovables (p.e. panells solars tèrmics), instal·lacions de sistemes d’il·luminació (LED, sistema de control d’encesa, aprofitament de llum natural, etc.), afavoriment de l’estalvi d’aigua (sistemes d’aprofitament d’aigües grises, separació d’aigües, etc.), mecanismes de recollida i separació dels residus domèstics a l’interior dels domicilis i l’adaptació de jardins a espècies de baix consum hídric, millorar la permeabilitat del sòl i l’eficiència dels sistemes de reg.Documentació completa: Eficiència energètica

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori disposa de dos plans d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis. Les ajudes se situen en vora el 40% de la inversió, encara que aquest percentatge pot variar, i es poden acollir tan els edificis de propietat unifamiliar com els comunitaris.

1. Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. Està destinada a edificis que siguen anteriors a 1996, excepte en el cas de que siga una actuació d’accessibilitat. Seran subvencionables actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, parets mitgeres o retirada d’amiant, també la instal·lació o renovació d’ascensors, remuntadors de rampes, senyalització i video-porters. Documentació completa: Accessibilitat

2. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021. Entre les intervencions subvencionables es troben aquelles relacionades amb l’envolupat tèrmic (envidriament de buits, substitució de fusteries, ombreig, etc.). instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració o aigua calenta d’ús sanitari, instal·lació d’equips d’energies renovables (p.e. panells solars tèrmics), instal·lacions de sistemes d’il·luminació (LED, sistema de control d’encesa, aprofitament de llum natural, etc.), afavoriment de l’estalvi d’aigua (sistemes d’aprofitament d’aigües grises, separació d’aigües, etc.), mecanismes de recollida i separació dels residus domèstics a l’interior dels domicilis i l’adaptació de jardins a espècies de baix consum hídric, millorar la permeabilitat del sòl i l’eficiència dels sistemes de reg.Documentació completa: Eficiència energètica

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio dispone de dos planes de ayudas para la rehabilitación de edificios. Las ayudas se sitúan cerca del 40% de la inversión, aunque este porcentaje puede variar, y se pueden acoger tanto los edificios de propiedad unifamiliar como los comunitarios.

1. Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Está destinada a edificios que sean anteriores a 1996, excepto en el caso de que sea una actuación de accesibilidad. Serán subvencionables las actuaciones de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas, paredes medianeras o retirada de amianto, también la instalación o renovación de ascensores, remontes de rampas, señalización y video-porterías. Documentación completa: Accessibilitat

2. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Entre las intervenciones subvencionables se encuentran aquellas relacionadas con el desarrollado térmico (acristalamiento de huecos, sustitución de carpinterías, sombreado, etc.). instalación de sistemas de calefacción, refrigeración o agua caliente de uso sanitario, instalación de equipos de energías renovables (por ejemplo paneles solares térmicos), instalaciones de sistemas de iluminación (LED, sistema de control de encendido, aprovechamiento de luz natural, etc.), instalaciones que favorezcan el ahorro de agua (sistemas de aprovechamiento de aguas grises, separación de aguas, etc.), mecanismos de recogida y separación de los residuos domésticos en el interior los domicilios y la adaptación de jardines a especies de bajo consumo hídrico, mejorar la permeabilidad del suelo y la eficiencia de los sistemas de riego. Documentación completa: Eficiència energètica

Pin It on Pinterest