965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

Convocatòria d’una borsa de treball per al foment de l’ocupació al municipi de Beniarbeig

Convocatòria d’una borsa de treball per al foment de l’ocupació al municipi de Beniarbeig.

És objecte de les presents bases la constitució d’una borsa de foment d’ocupació per a la cobertura temporal d’una plaça amb les característiques següents:

Denominació de la plaça
Règim
Núm. de vacants
Peó Serveis Múltiples
Personal laboral temporal
1

Documentació:

20230123_Otros_Bases_Bases para la constitución de una bolsa de trabajo por concurso (laboral temporal)
20230123_Solicitud participación la Bolsa de Fomento de Empleo 104-2023
Accés a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig

 

Procés selectiu del personal laboral a l’ajuntament de Beniarbeig pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs oposició

Procés selectiu del personal laboral a l’ajuntament de Beniarbeig pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs oposició.

És objecte de les presents bases la regulació dels criteris del procés selectiu que convoca l’Ajuntament de Beniarbeig per a la convocatòria del procés extraordinari d’estabilització de l’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició de conformitat amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública dins el marc general d’execució de l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’exercici de l’any 2022, aprovada per Resolució d’Alcaldia 358/2021 de 17 de desembre de 2021 i publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant número 240 el 20 de desembre de 2021. Les característiques de la plaça vacant són les següents:

Denominació de la plaça
Grup
Classificació (Escala)
Subescala
Titulació exigible
Núm. de vacants
Funcions encomanades
Sistema selectiu
Data des que està coberta temporalment i ininterrompudament
Tècnic de biblioteques.
B
Administració Especial
T.G.M.
Diplomat en Biblioteconomia o equivalent.
1
Bibliotecari
Concurs-Oposició
01/01/2017

Documentació:

Bases i convocatòria que regiran el procés selectiu del personal laboral a l’ajuntament de Beniarbeig pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs oposició.
Instància de sol·licitud – 20230102_Solicitud_Solicitud participación en pruebas selectivas EXP 2326-2022
Imprès d’autobaremació – 20230102_Otros_Autobaremación de méritos EXP 2326-2022
Accés a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig
Publicació extracte de la convocatòria en el DOGV número 9501 de 30 de desembre de 2022
Publicació extacte de la convocatòria en el BOE

 

 

Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Campanya de Nadal,Anualitat 2022

 

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Campanya de Nadal, Anualitat 2022.  

El termini per a la presentació de les sol·licituds per les empreses interessades en participar en la campanya és de 5 dies hàbils a comptar des de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Beniarbeig, sense perjudici de la publicació a la BDNS i de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per tant el términi finalitza el 6 d’octubre de 2022.

Bases y Convocatoria para la Concesión de Subvenciones

Solicitud Adhesión Campaña de NAVIDAD Bono Consumo 2022

Autorización adhesión bono consumo Navidad 2022

L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Condicions de participació per part dels veïns del municipi i funcionament de recollida bons a l’Ajuntament.

Seran beneficiaris d’aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:
• Estar empadronat amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i que es mantingui l’empadronament mínim fins a la finalització d’aquesta Campanya.
• Ser major de 18 anys amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
• Estar en possessió de document nacional didentitat en vigor (DNI, NIE, Passaport). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.

Recollida de bons a l’Ajuntament:
Es posarà a disposició dels veïns de Beniarbeig un total d’1 “bo-consum” per sol·licitant empadronat al municipi de Beniarbeig que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data de publicació al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (sempre que compleixin el que estableixen aquestes bases), fins a esgotar el crèdit disponible.
Es donarà un “bo-consum” per un valor de compra de 20 euros per cada bo, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya.
Els veïns del municipi podran recollir els “bons-consum” en horari d’atenció al públic de 9:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres al Centre Cultural ubicat a Plaça 9 d´octubre, 2 havent de presentar l´original del document d’identitat o la fotocòpia del mateix. El lliurament s’efectuarà del 15 de desembre al 30 de desembre ambdós inclosos.
Aquelles persones que per dificultat de desplaçament a l’Ajuntament per al lliurament del “bo-consum”, aquest podrà ser recollit per una persona autoritzada sempre que presenti la documentació següent:
• Autorització signada pel titular representat.
• DNI original o fotocòpia del titular representat.

Activitat subvencionable

Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç i de serveis, del terme municipal de Beniarbeig, a través dels bons que es repartiran d’acord amb allò estipulat en aquestes bases.

Utilització dels bons

Els consumidors presentaran el seu bo perquè l’establiment el bescanviï en el moment de la compra, impresos en paper, com a pagament de la compra que facin a qualsevol dels establiments adherits a la campanya, des del 15 de desembre al 31 de desembre ambdós inclosos .
Es pot utilitzar més d’un abonament per compra i cada abonament s’ha d’utilitzar pel seu import total en una sola vegada.
Arribada la data de l’1 de gener de 2023, el bo queda sense efecte, sense possibilitat de reintegrament, ni renovació del bo.

Guia d’indicadors dirigit a pimes i emprenedors per tal de difondre i impulsar l’economia sostenible i la responsabilitat social

Des de Creama, s’ha elaborat una guia d’indicadors dirigit a pimes i emprenedors per tal de difondre i impulsar l’economia sostenible i la responsabilitat social entre els diferents agents del territori, especialment dirigit a pimes i emprenedors que, com a agents del territori, tenen la capacitat de transformar la nostra economia cap a un model sostenible i respectuós amb el medi ambient i la ciutadania.

La guia d’indicadors per a pimes conté diferents mesures i bones pràctiques que es poden aplicar sense grans esforços econòmics de forma que, les pimes i micropimes del territori, també es senten part d’eixe canvi i siguen conscients que les coses comencen la seua transformació també des de baix.