965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

 En el passat 2018 l’Ajuntament de Beniarbeig a estat beneficiària de subvencions de diferents administracions. D’una banda, a través de la Generalitat Valenciana i dels seus organismes dependents el consistori municipal ha rebut un total de 167.372,58€ desglossats en les següents actuacions:

 • Contractació persones joves. 51.480,36€

 • Contractació persones joves. 35.714,40€

 • EMCORD, contractació 2 netejadors. 17.000,00€

 • EMCORP, contractació pintor i personal serveis. 17.000,00€

 • Millora infraestructures Polígon Industrial. 43.554,32€

 • Redacció projecte millora infraestructures Polígon. 2.623,50€

D’altra banda, la Diputació d’Alacant ha adjudicat les següents subvencions en les que l’Ajuntament de Beniarbeig s’ha encarregat d’executar:

 • Urbanització plaça pública entre carrer Aitana i Av. Rectoria. 131.501,99€

 • Edifici cultural multifuncional. 722.500€

 • Projecte execució obra Edifici cultural multifuncional. 32.064,29€

 • Curs formació a familiars sobre ús de les noves tecnologies per a la infància i l’adolescència. 858,59€

 • Programes i activitats per a ciutadans estrangers 2.475,65€

 • Teatre infantil interactiu en valencià 1.500€

 • Activitats per a la igualtat d’oportunitats. 1.654,98€

 • DVD Història d’un poble: El futbol a Beniarbeig. 3.000€

 • Aprèn a nedar. 807,54€

 • Gimcana “Coneix Beniarbeig”. 1.209,37€

 • Activitat física per a majors. 803,24€

 • Curs Lliure Office per a autònoms. 2.000€

 • Vestuari i equipament Policia Local. 838,06€

 • Material i equipament esportiu. 2.845,01€

 • Reparació instal·lacions captació i distribució d’aigües potables. 13.355,03€

 • Control de dípters. 2.359,50€

 • Desbrossament parcel·les Ajuntament i senda accés Segària. 2.432,10€

 • Lloguer il·luminació setmana promoció comerç local. 5.021,50€

 • Curs memòria i ment activa a gent gran. 750€

 • Adquisició equip informàtic. 733€

 • Adquisició 4 cadires d’oficina. 335€

 • Reacondicionament carrer Molí. 36.584,06€

 • Pista Pàdel. 39.929,94€

 • Millora accessibilitat Casa Consistorial. 3.280,45€

 • Esterilització de colònies de gats. 1.081,08€

 • Organització “La Tapa Típica”. 2.591,60€

 • Adquisició 20 cadires d’oficina i ordinador. 1.068€

 • Zona verda de l’avinguda del Verger. 28.472,47€

 • Club Convivència de la tercera edat. Butaques Saló de Plens. 1.800€

A les quals cal sumar les actuacions directament executades per la diputació:

 • Pla Provincial d’estalvi energètic 2016. 46.973,16€

 • Inversió en arbres en espais urbans de titularitat municipal 62.521,00€

 • Connexió dipòsits reguladors d’aigua potable 17.054,54€

 • Trofeus i medalles 528,40€

 • Campanya difusió música i teatre 1.425,00€

 • Campanya difusió música i teatre 1.900,00€

 • Bacheo camí Assagador-Tosals 5.000,00€

 • Pous. 124.951,30€


D’aquesta manera, el total d’inversions a través de subvencions que ha realitzat la Diputació d’Alacant en el municipi ascendeix a 1.304.205,85€.

El contingut d’aquest article només té caràcter informatiu. La informació completa i oficial pot trobar-se a l’apartat de Transparència.

En el pasado 2018 el Ayuntamiento de Beniarbeig a sido beneficiaria de subvenciones de diferentes administraciones. Por un lado, a través de la Generalitat Valenciana y de sus organismos dependientes el consistorio municipal ha recibido un total de 167.372,58€ desglosados en las siguientes actuaciones:

 • Contratación personas jóvenes. 51.480,36€

 • Contratación personas jóvenes. 35.714,40€

 • EMCORD, contratación 2 limpiadores. 17.000,00€

 • EMCORP, contratación pintor y personal servicios. 17.000,00€

 • Mejora infraestructuras Polígono Industrial. 43.554,32€

 • Redacción proyecto mejora infraestructuras Polígono. 2.623,50€

Por otro lado, la Diputación de Alicante ha adjudicado las siguientes subvenciones en las que el Ayuntamiento de Beniarbeig se ha encargado de ejecutar:

 • Urbanización plaza pública entre calle Aitana y Avda. Rectoria. 131.501,99€

 • Edificio cultural multifuncional. 722.500€

 • Proyecto ejecución obra Edificio cultural multifuncional. 32.064,29€

 • Curso formación a familiares sobre uso de las nuevas tecnologías para la infancia y la adolescència. 858,59€

 • Programas y actividades para ciudadanos extranjeros 2.475,65€

 • Teatro infantil interactivo en valenciano 1.500€

 • Actividades para la igualdad de oportunidades. 1.654,98€

 • DVD Historia d’un poble: El futbol a Beniarbeig. 3.000€

 • Aprende a nadar. 807,54€

 • Yincana “Coneix Beniarbeig”. 1.209,37€

 • Actividad física para mayores. 803,24€

 • Curso Libre Office para autónomos. 2.000€

 • Vestuario y equipamiento Policía Local. 838,06€

 • Material y equipamiento deportivo. 2.845,01€

 • Reparación instalaciones captación y distribución de aguas potables. 13.355,03€

 • Control de dípteros. 2.359,50€

 • Desbroce parcelas Ayuntamiento y senda acceso Segaria. 2.432,10€

 • Alquiler iluminación semana promoción comercio local. 5.021,50€

 • Curso memoria y mente activa personas mayores. 750€

 • Adquisición equipo informático. 733€

 • Adquisición 4 sillas de oficina. 335€

 • Reacondicionamiento calle Molí. 36.584,06€

 • Pista Pádel. 39.929,94€

 • Mejora accesibilidad Casa Consistorial. 3.280,45€

 • Esterilización de colonias de gatos. 1.081,08€

 • Organización “La Tapa Típica”. 2.591,60€

 • Adquisición 20 sillas de oficina y ordenador. 1.068€

 • Zona verde en la Avenida de Vergel. 28.472,47€

 • Club Convivencia de la tercera edad. Sillones Salón de Plenos. 1.800€

A las que hay que sumar las actuaciones directamente ejecutadas por la diputación:

 • Plan Provincial de ahorro energético 2016. 46.973,16

 • Inversión en arboles en espacios urbanos de titularidad municipal 62.521,00€

 • Conexión depósitos reguladores de agua potable 17.054,54€

 • Trofeos y medallas 528,40€

 • Campaña difusión música y teatro 1.425,00€

 • Campaña difusión música y teatro 1.900,00€

 • Bacheo camino Azagador-Tosals 5.000,00€

 • Pozos. 124.951,30€

De este modo, el total de inversiones a través de subvenciones que ha realizado la Diputación de Alicante en el municipio asciende a 1.304.205,85€.

El contenido de este artículo sólo tiene carácter informativo. La información completa y oficial puede encontrarse en el apartado de Transparencia.

Pin It on Pinterest