965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org
El Teatre-Auditori és ja una realitat

El Teatre-Auditori és ja una realitat

El divendres 1 d’octubre Beniarbeig estrenava el Teatre-Auditori amb un concert de la Unió Musical Beniarbeig. L’actuació s’emmarcava dins de la Campanya d’Intercanvis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i per l’alt grau d’expectació que va generar la posada en marxa de l’auditori es van haver de programar dues sessions per les que van passar vora 500 assistents.

L’auditori compta una ampli vestíbul, on s’ha instal·lat una escultura de l’autor local, Rafael Carrió, i disposa de quasi 300 persones i un ampli escenari, que en aquesta ocasió la banda local el va compartir amb el Cor de la Rectoria, qui conjuntament van interpretar un versió del Carmina Burana (1937). La primera part del concert la completava l’estrena de BENIARBEIG (2018), de Juan Francisco Tortosa, una obra per a trombó baix i banda que va tindre com a solista a Salvador Escrivà Piera. Segons els mateixos organitzadors, la segona part va voler ser «un mostra de les diferents manifestacions musicals de la cultura valenciana» i va començar amb un homenatge als antics músics locals amb la interpretació del pasdoble Beniarbeig, compost per José Oliver Vicente Mas. Seguidament el director Filibert Mira i Ortega sumava als seus efectius a Pep Gimeno «Botifarra», el qual va voler col·laborar de l’acte interpretant tres cançons del seu repertori habitual. El concert finalitzava amb Muixerangues al Cel (2012), de Juan Carlos Sempere Bomboí, una rapsòdia dels Balls de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí de la que van també avn participar els dolçainers de l’Espai de Música Jove del Verger – López Cabrera i la Muixeranga de Segària. El conjunt de les dues parts pretenia «demostrar la versatilitat de la formació de la banda a l’hora de treballar amb cor, solistes, cantants o dolçaines», en paraules dels organitzadors.

En la part d’intervencions, la primera en prendre la paraula va ser Ana Picornell Tous com a presidenta de la Unió Musical Beniarbeig. Picornell va voler posar de manifest com d’important suposa per la banda disposar d’un equipament municipal com aquest, així com també homenatjar a tots aquells que que ho han fet possible. Un agraïment al que també va voler sumar-se l’alcalde Juanjo Mas Escrivà, per a qui a més, la posada en marxa de l’auditori representa «un pas endavant en el progrés cultural i social de Beniarbeig». Per la seua part, la regidora de cultura, Sara Gil Peretó va aprofitar aquest primer acte de l’Octubre Cultural per presentar la resta de la programació mensual, amb actuacions i espectacles de teatre, música i circ, amb el que es pretén arribar a tots els gustos i edats i que tota la ciutadania s’aprope a conèixer i gaudir de l’auditori.

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Primero. Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo Pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con la documentación requerida.

Encontrarse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en el régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda a fecha de publicación en el BOP de la convocatoria de estas ayudas.

Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Beniarbeig. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

Que el domicilio fiscal se encuentre en el término municipal de Beniarbeig.

Haber tenido gastos corrientes en los que hayan incurrido los solicitantes, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de manera indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, profesional o comercial entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas. El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos justificados por los beneficiarios. En dicho caso, la cuantía de la ayuda se minorará a la cuantía justificada.

Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.

Quedan excluidas aquellas personas físicas o jurídicas que hayan resultado beneficiarias de las Ayudas Paréntesis para empresas del municipio de Beniarbeig (Plan Resistir), aprobadas las convocatorias y publicadas en extracto en el BOP de Alicante núm. 51, de 16 de marzo de 2021 y en extracto en el BOP de Alicante núm. 176, de 15 de septiembre de 2021.

En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que trascurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS.

No estar incurso en ninguno de los motivos o circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá dar lugar al reintegro de la ayuda concedida de acuerdo a los art. 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.

Segundo. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Cuantía.

La dotación de la subvención será mediante aportación de la Excma. Diputación de Alicante (25.044,91 €) .

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Documentación:

  1. Bases reguladores – Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig COVID 19 – Anualidad 2021.
  2. Impreso de solicitud.
  3. Cuenta justificativa.
  4. Autorización a representante.
  5. Anuncio de Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. número 188 de 1 de octubre de 2021).
  6. Acceso a la sede electrónica para presentar la solicitud y resto de documentación necesaria.

 

 

Enquesta participació PACES 2030 – Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

 

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es tracta del principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO₂ en un 40% abans de 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

L’objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació per a la elaboració del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) del seu municipi, segons els següents paràmetres:

1. Priorització d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

2. Proposta d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

 

Enquesta participació.

Ja està disponible la programació de les Festes Patronals de Sant Roc

Ja està disponible la programació de les Festes Patronals de Sant Roc

El divendres 20 d’agost s’inicien les Festes Patronals de Sant Roc 2021, una setmana d’actes que es perllongarà fins al diumenge 29 d’agost. Algunes de les actuacions necessiten d’inscripció prèvia per tal de controlar l’aforament, ja que des de la Comissió de Festes i la Regidoria de Festes, s’ha optat per ajustar la programació a les mesures sanitàries actuals. Les inscripcions poden fer-se en línia o també presencialment, els dies 17, 18 i 19 d’agost de 19:00 a 21:00 al Centre Cultural. Per un altra banda, el llibre podrà recollir-se fins al 18 d’agost de 19:00 a 21:00 a l’ajuntament.

Inscripcions https://linktr.ee/agendabeniarbeig

Programa:

Llibre de festes. 

Música i teatre infantil per a un juny cultural

Música i teatre infantil per a un juny cultural

El dissabte 12 de juny el conegut «cantacançons» Dani Miquel visitava Beniarbeig amb el seu espectacle «Musiqueries». Un acte organitzat per la Regidoria de Cultura i subvencionat per la Diputació d’Alacant que va reunir al patí de les antigues escoles a 350 assistents vinguts d’arreu de la comarca. Joves i majors van cantar i ballar al ritme de Dani Miquel, qui acompanyat per la seua banda al complet, va traure tot el seu repertori musical pel que és ja tot un fenomen en l’àmbit de la música infantil. Dos setmanes més tard va ser el torn de «CONT@RTE», un espectacle basat en la història d’ Alícia en el país de les meravelles (1862) de Lewis Carrol, i a càrrec de L’Oracle de l’Est i del que van gaudir més de 150 espectadors.

Des de la Regidoria apunten a que la resposta de les famílies ha estat molt positiva i que ambdós espectacles es van poder realitzar amb tots els protocols COVID-19, que impliquen distància, presa de temperatura, mascareta i higienització de mans. Unes mesures que, sumades a que es tractava d’un espai a l’aire lliure, maximitzen la seguretat.

La Setmana Multiesportiva: el tret d’eixida de les Escoles Esportives

La Setmana Multiesportiva: el tret d’eixida de les Escoles Esportives

Durant els últims dies de juny el poliesportiu va acollir la segona Setmana Multiesportiva organitzada per l’Ajuntament de Beniarbeig, en la que van participar un total de 39 xiquets i xiquetes de 5 a 10 anys. Entre els esports practicats estaven esports de pista com el bàsquet, el futbol i el pàdel, però també ciclisme, per al que es va aprofitar el camp de futbol i els terrenys contigus per dissenyar un circuit per a les bicicletes. Com estava programat, els joves esportistes també van fer ús de la piscina municipal, tant per a refrescar-se com per a practicar jocs d’aigua.

Al capdavant de les activitats es trobaven les monitores Betty Llopis, Raxel Lafuente i Anabel Ahuir qui expliquen que estan molt satisfetes per la gran participació i l’actitud tan activa que han tingut els participants. De fet, la impressió de Llopis és «que els xiquets i xiquetes han disfrutat, perquè a alguns, quan els preguntaves per quina era la seua activitat preferida, començaven a enumerar-te-les quasi totes, i això vol dir que els ha agradat». Llopis també explica que les instal·lacions amb les que compta el poble són àmplies i estan en bon estat , la qual cosa ho facilita tot molt a l’hora de practicar tants esports diferents.

Per la seua banda, des de l’Ajuntament, l’alcalde Juanjo Mas també coincideix amb la bona valoració de la participació i es mostra esperançat en que la bona sensació que ha deixat al Setmana Multiesportiva puga materialitzar-se en la formació d’algun grup en les Escoles Esportives Municipals. Un objectiu que per a Mas és «fonamental, perquè tots sabem com de beneficiós és l’esport en eixes edats i des del govern local ja fa temps que estem intentant revitalitzar les Escoles Esportives».

De fet, des d’ara fins al 15 d’agost està obert el termini de pre-matrícula de les Escoles Esportives Municipals. La finalitat de la pre-matrícula és fer un primer sondatge entre aquells xiquets i xiquetes interessats en practicar algun esport, per tal de conèixer la viabilitat a l’hora de formar algun grup de bàsquet, futbol sala, handbol, pàdel, vòlei o pilota, que són els que s’ofereixen enguany. Excepte en el cas de la pilota, que cal contactar amb l’Ajuntament del Verger, per a més informació o inscripcions només és necessari posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Beniarbeig, ja siga de manera presencial, per telèfon 96 576 60 18 o per correu electrònic ajuntament@beniarbeig.org.

Pin It on Pinterest