965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Primero. Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo Pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con la documentación requerida.

Encontrarse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en el régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda a fecha de publicación en el BOP de la convocatoria de estas ayudas.

Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Beniarbeig. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

Que el domicilio fiscal se encuentre en el término municipal de Beniarbeig.

Haber tenido gastos corrientes en los que hayan incurrido los solicitantes, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de manera indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, profesional o comercial entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas. El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos justificados por los beneficiarios. En dicho caso, la cuantía de la ayuda se minorará a la cuantía justificada.

Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.

Quedan excluidas aquellas personas físicas o jurídicas que hayan resultado beneficiarias de las Ayudas Paréntesis para empresas del municipio de Beniarbeig (Plan Resistir), aprobadas las convocatorias y publicadas en extracto en el BOP de Alicante núm. 51, de 16 de marzo de 2021 y en extracto en el BOP de Alicante núm. 176, de 15 de septiembre de 2021.

En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que trascurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS.

No estar incurso en ninguno de los motivos o circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá dar lugar al reintegro de la ayuda concedida de acuerdo a los art. 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.

Segundo. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Cuantía.

La dotación de la subvención será mediante aportación de la Excma. Diputación de Alicante (25.044,91 €) .

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Documentación:

  1. Bases reguladores – Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig COVID 19 – Anualidad 2021.
  2. Impreso de solicitud.
  3. Cuenta justificativa.
  4. Autorización a representante.
  5. Anuncio de Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. número 188 de 1 de octubre de 2021).
  6. Acceso a la sede electrónica para presentar la solicitud y resto de documentación necesaria.

 

 

Enquesta participació PACES 2030 – Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

 

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es tracta del principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO₂ en un 40% abans de 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

L’objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació per a la elaboració del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) del seu municipi, segons els següents paràmetres:

1. Priorització d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

2. Proposta d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

 

Enquesta participació.

Beniarbeig, primer poble de la Marina Alta a convertir els taps en mobiliari urbà

Beniarbeig, primer poble de la Marina Alta a convertir els taps en mobiliari urbà

«Conscienciar la ciutadania sobre la importància del reciclatge i fer pedagogia del potencial i les possibilitats de les escombraries reciclable». Amb aquestes paraules, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Beniarbeig Mario Ortiz Fuentes ha resumit la simbòlica iniciativa amb què el consistori beniarbegí ha fet un pas endavant pel que fa a la reivindicació dels materials reciclats com a base per a un consum i una gestió dels residus més sostenible i ecològica.

I és que, arran de la col·locació prèvia d’un contenidor en forma de cor a la Plaça del 9 d’Octubre per a la recaptació de taps, s’ha instal·lat posteriorment al costat del contenidor un banc públic fabricat precisament a partir del material que el veïnat del municipi ha reciclat.

La gestió tècnica de el projecte ha estat a càrrec de l’empresa valenciana CM Plàstic. Beniarbeig se situa així com el primer poble de la Marina Alta a transformar el material reciclat en mobiliari urbà.

Des de l’Ajuntament de Beniarbeig s’ha incidit en la importància de la intervenció de cara a futures aplicacions ja que els taps que seguiran recaptant es destinaran a fins solidaris i a altres projectes municipals.

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca celebren el Dia del Llibre

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca celebren el Dia del Llibre

Amb la proximitat del 23 d’abril com a Dia del Llibre s’han preparat diverses activitats relacionades amb els llibres i la lectura. Per una part s’han instal·lat 12 fitxes en diferents punts del casc urbà en una iniciativa que des de l’organització han batejat com a #LLIBRESALCARRER i amb les que organitzadors pretenen donar conèixer i que servesquen com a mostra de les diferent tipus de llibres que es poden trobar a la biblioteca. Així ho confirma el bibliotecari Pau Banyó Magraner, qui explica que “s’han intentat triar llibres infantils, juvenils, d’adults, de temes concrets, de teatre, d’autors locals i en diferents llengües, per a fer vore tota la varietat que tenim”. Cada fitxa planteja una pregunta relacionada amb el tema del que tracta el llibre, i per a saber la resposta tan sols s’ha d’escanejar un codi QR amb el telèfon mòbil.

També s’ha creat el Concurs de Poesia Breu, l’objectiu del qual segons Sara Gil Peretó, com a regidora de cultura, és “intentar traure la part creativa que tots tenim i d’una manera fàcil i divertida jugar amb les paraules”. El concurs està pensat per a que es puga participar d’una manera fàcil des del telèfon mòbil, pel que s’ha creat un formulari amb el que es poden enviar de manera anònima tots els textos, els quals poden ser en valencià o castellà i hauran de tindre una extensió màxima de 350 caràcters. El termini de presentació s’ha establert fins el dimecres 21 d’abril a les 14:00. Serà el 23 d’abril quan s’anunciarà l’obra guanyadora, la qual serà premiada amb un lot de llibres en valor de 60€. A més, entre tots els participants es sortejarà un val de 30€ en llibres. Ací es poden consultar les bases del concurs. Bases Concurs Poesia – Beniarbeig 2021

Per últim, des de l’àrea de cultura també han anunciat que amb la finalitat d’incentivar l’expedició de carnets de la biblioteca, tots aquells que tinguen el carnet de la biblioteca o vagen a traure-se’l seran obsequiats amb una borsa de tela amb la que transportar i protegir els llibres. Cal tindre en compte que des de fa uns mesos la Biblioteca Muncipal de Beniarbeig està en procés d’integració de tot el seu fons bibliogràfic al catàleg de la Xarxa Pública de Lectura Valenciana. Segons Banyó “això farà que en els pròxims mesos els usuaris puguen consultar per internet quins llibres hi ha, reservar-los i renovar els préstecs, així com consultar el seu historial de préstec”. Aquest carnet és vàlid per a tota la resta de biblioteques valencianes i per traure’l només cal anar a la biblioteca, identificar-se amb el DNI o document oficial i aportar una foto de carnet.

Els Reis Mags d’Orient repartiran els regals casa per casa per evitar aglomeracions a la plaça

Els Reis Mags d’Orient repartiran els regals casa per casa per evitar aglomeracions a la plaça

Degut a la pandèmia del COVID-19 i respectant totes les mesures de seguretat, des de la Regidoria de Festes volem celebrar unes festes nadalenques segures i respectuoses. Per tant coordinarem i realitzarem els actes pertinents per a festejar aquestes dates pensant en els nostres veïns i veïnes i especialment en els més menuts, els quals són uns herois i heroïnes per haver portat tan bé una situació tan difícil. Primer que res, els xiquets i xiquetes del CEIP Benicadim engalanaran l’arbre de Nadal de la Plaça del 9 d’Octubre amb les sues manualitats nadalenques.

Pensant en ells, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Pare Noel i els Reis Mags d’Orient i ens han confirmat que visitaran el nostre poble portant regals per a totes les xiquetes i xiquets. En primer lloc, el Pare Noel visitarà el nostre ajuntament el dimarts 22 de desembre a partir de les 17.00 hores per a arreplegar les vostres cartes. Per tal d’evitar aglomeracions, el Pare Noel ha decidit passar mes de dues hores amb nosaltres.

Per part del Reis Mags d’Orient, ens han comunicat que queda pendent si faran cavalcada. El que queda anul·lat és la benvinguda als reis a la Plaça del 9 d’Octubre el dia 5 de gener. El dia 6 de gener també queda anul·lat el repartiment de regals a la plaça. A ses Nostres Majestats els preocupa molt la salut dels nostres veïns i veïnes i no volen crear aglomeracions. El que sí faran és posar una bústia reial a la porta de l’Ajuntament des del dia 1 fins el dia 4 de gener per a recollir les vostres cartes. El dia 5 de gener a les 17.00 hores Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran el nostre poble per repartir els regals casa per casa. A més, el dia 6 de gener faran acte de presència en la santa missa i tot seguit partiran cap a Orient.

Els Reis Mags posen a disposició de tot el poble un número de telèfon per a que els contacteu uns dies abans de l’arribada i així recordar-los la direcció on han de portar els regals. Per resoldre tots els dubtes que es puguen ocasionar, el telèfon és 680 347 501 (cridar de 15.00 a 20.00 hores)

Moltes gràcies per la vostra comprensió. L’any que ve recuperarem les tradicions habituals sense canviar cap acte i amb més il·lusió i màgia que mai.

L’Ajuntament oferta tres tipus d’activitats extraescolars

L’Ajuntament oferta tres tipus d’activitats extraescolars

A partir de gener, els xiquets i xiquetes comptaran amb tres noves activitats extraescolars organitzades per la Regidoria d’Educació. En primer lloc està l’activitat de multiesport, a través de la qual els participants podran conèixer de primera mà els principals esports. D’altra banda, el reforç escolar permetrà dotar els estudiants de ferramentes per al seu millor rendiment acadèmic. Ambdues estan impartides per Com A Casa. Finalment, “Reconnecta amb la Natura” aproparà als infants a la natura a través de l’educació ambiental impartida per la Granja Escola Baladre.

Les activitats són gratuïtes i el termini d’inscripcions finalitza el 23 de desembre. Tindran prioritat aquells xiquets empadronats o residents al municipi.

Per a més informació i inscripcions, consulta el següent document: FITXA INSCRIPCIÓ ACT. EXTRAESCOLARS 2020-21

Pin It on Pinterest