965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Convocatòria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que el COVID-19 està suposant sobre Pimes, Micropimes, Xicotets Empresaris Autònoms i Professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions a pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic produït pel COVID-19. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Finançament. 1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 25.377,00 euros que es finançaran amb càrrec a la subvenció rebuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 suposa sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi per a l’anualitat 2022.
2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.usive.

Bases, model sol·licitud i annexos:

Bases reguladores de la convocatòria Sol·licitud de participació Annex compte justificatiu Annex representació Declaració de minimis Publicació BOP
L’extracte de la convocatòria ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant número 152 de l’11 d’agost de 2022, per tant l’últim dia per presentar les sol·licituds és el 26 d’agost de 2022.

 

Tramitació. Per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig mitjançant certificat electrònic i utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte. https://beniarbeig.sedelectronica.es
Escola d’Estiu 2022

Escola d’Estiu 2022

Un año más, la Concejalía de Educación organiza la Escuela de Verano, para que los niños de Beniarbeig dispongan de actividades durante el mes de julio y la primera quincena de agosto. El horario es de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes y pueden participar los nacidos entre el 2010 y el 2018. La cuota de inscipción es de 20€ para julio y 10€ para agosto y las inscripciones pueden realizar-se a través de este enlace: https://com-a-casa.es/escola-destiu-beniarbeig

El diputado Javier Gutiérrez conoce de cerca las inversiones de la Diputació

El diputado Javier Gutiérrez conoce de cerca las inversiones de la Diputació

El martes 15 de marzo, Beniarbeig recibió la vista Javier Gutiérrez, quien en su condición de Diputado de Infraestructuras y Asistencia en Municipios, quiso seguir de primera mano las inversiones que la Diputación de Alicante ha realizado en el municipio durante esta legislatura. Una inversión que se sitúa en más de 1,1 millones de euros, y entre los que destacan los 720.000 € que el ente provincial ha invertido en el Teatre-Auditori. Gutiérrez contó con el alcalde de Beniarbeig, Juanjo Mas, como anfitrión, con quien de forma conjunta pudieron repasar algunas de estas inversiones, como la de los nuevos contenedores soterrados, a la vez que pudieran conversar en torno a las necesidades actuales de pequeñas localidades como Beniarbeig y de las acciones que tiene destinadas la Diputación de Alicante para este tipo de municipios.

Convocatoria para la concesión de ayudas al transporte del alumnado de formación universitaria de grado o formación profesional de grado superior para el Curso 2021-2022

Convocatoria para la concesión de ayudas al transporte del alumnado de formación universitaria de grado o formación profesional de grado superior para el Curso 2021-2022.

Objeto. La presente convocatoria tiene como fin establecer ayudas económicas que contribuyan a paliar el coste de los desplazamientos a los estudiantes que cursen estudios universitarios de grado o formación profesional de ciclo superior, en modalidad presencial, en centros situados fuera del término municipal de Beniarbeig.

Cuantía de las ayudas. La cuantía de la ayuda será la siguiente:

  1. De 200,00 euros como máximo a cada beneficiario cuando la distancia entre el domicilio familiar y el centro de estudios sea hasta 40 kilómetros.
  2. De 400,00 euros como máximo cuando esta distancia sea superior a 40 kilómetros.

En el caso de que el número de beneficiarios supere el importe que como máximo se puede otorgar, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los peticionarios de la subvención, del importe global máximo destinado a esta convocatoria.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

  1. Las solicitudes, que irán acompañadas de la documentación e información requeridas, se presentarán mediante modelo normalizado (ANEXO I) habilitado a este efecto y disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Beniarbeig (www.beniarbeig.sedelectronica.es) y se realizará únicamente por medios electrónicos en aplicación de lo que se dispone en el artículo 14.3 de la LPACAP.
  2. El plazo de presentación será del 15 de febrero al 15 de marzo ambos inclusive.

Documentación:

BENIARBEIG REP UNA AJUDA DE 20.447,04 EUROS PER A DUR A TERME PROJECTES DE CONCILIACIÓ PER A LES FAMÍLIES AMB MENORS DE 14 ANYS.

BENIARBEIG REP UNA AJUDA DE 20.447,04 EUROS PER A DUR A TERME PROJECTES DE CONCILIACIÓ PER A LES FAMÍLIES AMB MENORS DE 14 ANYS.

La Vicepresidència I Conselleria d’Igualtat I Polítiques Inclusives, mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2021, de la directora de l’Institut Valencià de les Dones ha concedit una ajuda en règim de concessió directa per al desenvolupament del projecte “Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys” a l’Ajuntament de Beniarbeig per import de 20.447,04 euros. Aquesta subvenció es finança amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, en el marc del Pla Corresponsables.

Les iniciatives que posarà en marxa l’Ajuntament de Beniarbeig des de la Regidoria d’Educació per afavorir la conciliació de les famílies amb fills I filles menors de 14 anys són:

– Escola d’Hivern (Tallers Nadalencs), aquesta activitat s’ha desenvolupat al CEIP Benicadim durant els dies de vacances escolars de desembre de 2021, amb una participació de 30 xiquets i 8 xiquetes amb edat de 3 a 13 anys. Cal ressaltar que s’han complit els objectius que no eren altres que fomentar les relacions interpersonals amb tots els membres del grup, desenvolupant valors de respecte, tolerància, cooperació I solidaritat mitjançant la participació activa en les activitats proposades.

– Escola d’Estiu, està prevista per als mesos de juliol I agost a les instal·lacions del CEIP Benicadim i va dirigida a xiquets I xiquetes amb una edat entre 3 I 13 anys. Els objectius que es pretenen aconseguir són: fomentar les relacions interpersonals amb tots els membres del grup (els mateixos que a l’Escola d’Hivern, però aprofundint més en tots els conceptes).

L’habilitació d’aquestes ajudes pretén ajudar a pal·liar els efectes negatius en la vida laboral, personal i familiar que han provocat les restriccions vingudes amb la pandèmia, especialment en les dones, en tant que són els qui de manera majoritària assumeixen la càrrega de cures familiars I domèstiques, segons recull la introducció del decret 178/2021 que aprova les bases d’aquestes subvencions.

Pin It on Pinterest