965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español
El diputado Javier Gutiérrez conoce de cerca las inversiones de la Diputació

El diputado Javier Gutiérrez conoce de cerca las inversiones de la Diputació

El martes 15 de marzo, Beniarbeig recibió la vista Javier Gutiérrez, quien en su condición de Diputado de Infraestructuras y Asistencia en Municipios, quiso seguir de primera mano las inversiones que la Diputación de Alicante ha realizado en el municipio durante esta legislatura. Una inversión que se sitúa en más de 1,1 millones de euros, y entre los que destacan los 720.000 € que el ente provincial ha invertido en el Teatre-Auditori. Gutiérrez contó con el alcalde de Beniarbeig, Juanjo Mas, como anfitrión, con quien de forma conjunta pudieron repasar algunas de estas inversiones, como la de los nuevos contenedores soterrados, a la vez que pudieran conversar en torno a las necesidades actuales de pequeñas localidades como Beniarbeig y de las acciones que tiene destinadas la Diputación de Alicante para este tipo de municipios.

Convocatoria para la concesión de ayudas al transporte del alumnado de formación universitaria de grado o formación profesional de grado superior para el Curso 2021-2022

Convocatoria para la concesión de ayudas al transporte del alumnado de formación universitaria de grado o formación profesional de grado superior para el Curso 2021-2022.

Objeto. La presente convocatoria tiene como fin establecer ayudas económicas que contribuyan a paliar el coste de los desplazamientos a los estudiantes que cursen estudios universitarios de grado o formación profesional de ciclo superior, en modalidad presencial, en centros situados fuera del término municipal de Beniarbeig.

Cuantía de las ayudas. La cuantía de la ayuda será la siguiente:

 1. De 200,00 euros como máximo a cada beneficiario cuando la distancia entre el domicilio familiar y el centro de estudios sea hasta 40 kilómetros.
 2. De 400,00 euros como máximo cuando esta distancia sea superior a 40 kilómetros.

En el caso de que el número de beneficiarios supere el importe que como máximo se puede otorgar, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los peticionarios de la subvención, del importe global máximo destinado a esta convocatoria.

Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

 1. Las solicitudes, que irán acompañadas de la documentación e información requeridas, se presentarán mediante modelo normalizado (ANEXO I) habilitado a este efecto y disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Beniarbeig (www.beniarbeig.sedelectronica.es) y se realizará únicamente por medios electrónicos en aplicación de lo que se dispone en el artículo 14.3 de la LPACAP.
 2. El plazo de presentación será del 15 de febrero al 15 de marzo ambos inclusive.

Documentación:

BENIARBEIG REP UNA AJUDA DE 20.447,04 EUROS PER A DUR A TERME PROJECTES DE CONCILIACIÓ PER A LES FAMÍLIES AMB MENORS DE 14 ANYS.

BENIARBEIG REP UNA AJUDA DE 20.447,04 EUROS PER A DUR A TERME PROJECTES DE CONCILIACIÓ PER A LES FAMÍLIES AMB MENORS DE 14 ANYS.

La Vicepresidència I Conselleria d’Igualtat I Polítiques Inclusives, mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2021, de la directora de l’Institut Valencià de les Dones ha concedit una ajuda en règim de concessió directa per al desenvolupament del projecte “Borses de cura professional per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys” a l’Ajuntament de Beniarbeig per import de 20.447,04 euros. Aquesta subvenció es finança amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere, en el marc del Pla Corresponsables.

Les iniciatives que posarà en marxa l’Ajuntament de Beniarbeig des de la Regidoria d’Educació per afavorir la conciliació de les famílies amb fills I filles menors de 14 anys són:

– Escola d’Hivern (Tallers Nadalencs), aquesta activitat s’ha desenvolupat al CEIP Benicadim durant els dies de vacances escolars de desembre de 2021, amb una participació de 30 xiquets i 8 xiquetes amb edat de 3 a 13 anys. Cal ressaltar que s’han complit els objectius que no eren altres que fomentar les relacions interpersonals amb tots els membres del grup, desenvolupant valors de respecte, tolerància, cooperació I solidaritat mitjançant la participació activa en les activitats proposades.

– Escola d’Estiu, està prevista per als mesos de juliol I agost a les instal·lacions del CEIP Benicadim i va dirigida a xiquets I xiquetes amb una edat entre 3 I 13 anys. Els objectius que es pretenen aconseguir són: fomentar les relacions interpersonals amb tots els membres del grup (els mateixos que a l’Escola d’Hivern, però aprofundint més en tots els conceptes).

L’habilitació d’aquestes ajudes pretén ajudar a pal·liar els efectes negatius en la vida laboral, personal i familiar que han provocat les restriccions vingudes amb la pandèmia, especialment en les dones, en tant que són els qui de manera majoritària assumeixen la càrrega de cures familiars I domèstiques, segons recull la introducció del decret 178/2021 que aprova les bases d’aquestes subvencions.

Activat l’accés gratuït a internet Wifi4EU a espais públics de Beniarbeig

L’Ajuntament de Beniarbeig ja té activada la xarxa WiFi4EU, un projecte finançat per la Unió Europea, que té com a objectiu proporcionar a residents i visitants accés a internet d’alta qualitat a través de punts d’accés Wi-Fi gratuïts ubicats en espais públics.

S’ha instal·lat la connexió als següents espais públics:

 • Ajuntament de Beniarbeig
 • Biblioteca
 • Centre Cultural
 • Club de Pensionistes
 • Consultori Mèdic
 • Teatre – Auditori
 • Plaça 9 d’octubre
 • Plaça de l’AJuntament
 • Plaça Canonge José Gomar
 • Recinte Firal
 • Passeig Jaume I
 • Espai Cultural

El procés de connexió és senzill ,activa la connectivitat wifi del terminal que vulguis connectar, buscar la xarxa WiFi4EU, connecta i polsa a “LOGIN” per tenir accés.

El Teatre-Auditori és ja una realitat

El Teatre-Auditori és ja una realitat

El divendres 1 d’octubre Beniarbeig estrenava el Teatre-Auditori amb un concert de la Unió Musical Beniarbeig. L’actuació s’emmarcava dins de la Campanya d’Intercanvis de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i per l’alt grau d’expectació que va generar la posada en marxa de l’auditori es van haver de programar dues sessions per les que van passar vora 500 assistents.

L’auditori compta una ampli vestíbul, on s’ha instal·lat una escultura de l’autor local, Rafael Carrió, i disposa de quasi 300 persones i un ampli escenari, que en aquesta ocasió la banda local el va compartir amb el Cor de la Rectoria, qui conjuntament van interpretar un versió del Carmina Burana (1937). La primera part del concert la completava l’estrena de BENIARBEIG (2018), de Juan Francisco Tortosa, una obra per a trombó baix i banda que va tindre com a solista a Salvador Escrivà Piera. Segons els mateixos organitzadors, la segona part va voler ser «un mostra de les diferents manifestacions musicals de la cultura valenciana» i va començar amb un homenatge als antics músics locals amb la interpretació del pasdoble Beniarbeig, compost per José Oliver Vicente Mas. Seguidament el director Filibert Mira i Ortega sumava als seus efectius a Pep Gimeno «Botifarra», el qual va voler col·laborar de l’acte interpretant tres cançons del seu repertori habitual. El concert finalitzava amb Muixerangues al Cel (2012), de Juan Carlos Sempere Bomboí, una rapsòdia dels Balls de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí de la que van també avn participar els dolçainers de l’Espai de Música Jove del Verger – López Cabrera i la Muixeranga de Segària. El conjunt de les dues parts pretenia «demostrar la versatilitat de la formació de la banda a l’hora de treballar amb cor, solistes, cantants o dolçaines», en paraules dels organitzadors.

En la part d’intervencions, la primera en prendre la paraula va ser Ana Picornell Tous com a presidenta de la Unió Musical Beniarbeig. Picornell va voler posar de manifest com d’important suposa per la banda disposar d’un equipament municipal com aquest, així com també homenatjar a tots aquells que que ho han fet possible. Un agraïment al que també va voler sumar-se l’alcalde Juanjo Mas Escrivà, per a qui a més, la posada en marxa de l’auditori representa «un pas endavant en el progrés cultural i social de Beniarbeig». Per la seua part, la regidora de cultura, Sara Gil Peretó va aprofitar aquest primer acte de l’Octubre Cultural per presentar la resta de la programació mensual, amb actuacions i espectacles de teatre, música i circ, amb el que es pretén arribar a tots els gustos i edats i que tota la ciutadania s’aprope a conèixer i gaudir de l’auditori.

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Primero. Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo Pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con la documentación requerida.

Encontrarse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en el régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda a fecha de publicación en el BOP de la convocatoria de estas ayudas.

Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Beniarbeig. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

Que el domicilio fiscal se encuentre en el término municipal de Beniarbeig.

Haber tenido gastos corrientes en los que hayan incurrido los solicitantes, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de manera indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, profesional o comercial entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas. El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos justificados por los beneficiarios. En dicho caso, la cuantía de la ayuda se minorará a la cuantía justificada.

Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.

Quedan excluidas aquellas personas físicas o jurídicas que hayan resultado beneficiarias de las Ayudas Paréntesis para empresas del municipio de Beniarbeig (Plan Resistir), aprobadas las convocatorias y publicadas en extracto en el BOP de Alicante núm. 51, de 16 de marzo de 2021 y en extracto en el BOP de Alicante núm. 176, de 15 de septiembre de 2021.

En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que trascurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS.

No estar incurso en ninguno de los motivos o circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá dar lugar al reintegro de la ayuda concedida de acuerdo a los art. 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.

Segundo. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Cuantía.

La dotación de la subvención será mediante aportación de la Excma. Diputación de Alicante (25.044,91 €) .

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Documentación:

 1. Bases reguladores – Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig COVID 19 – Anualidad 2021.
 2. Impreso de solicitud.
 3. Cuenta justificativa.
 4. Autorización a representante.
 5. Anuncio de Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. número 188 de 1 de octubre de 2021).
 6. Acceso a la sede electrónica para presentar la solicitud y resto de documentación necesaria.

 

 

Pin It on Pinterest