965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español
La Regidoria d’Educació oferta tallers de nadal per a xiquets de 3 a 12 anys

La Regidoria d’Educació oferta tallers de nadal per a xiquets de 3 a 12 anys

Un any més des de l’Ajuntament de Beniarbeig, amb el suport del Ministeri d’Igualtat, s’ha volgut que les famílies disposen d’una oferta d’activitats durant els dies de nadal, amb un doble objectiu, per una banda que xiquets i xiquetes puguen aprofitar els dies de vacances per a jugar, aprender i socialitzar, alhora que també s’afavorisca la conciliació laboral i familiar durant el període de vacances escolar.

Els tallers seran del 26 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener de 9:00 a 13:30 al CEIP Benicadim i estan pensats per a un públic de 3 a 12 anys. Tindran un preu de 15€ per als empadronats i de 67€ per a aquells que no. Les inscripcions poden fer-se a través del següent enllaç: https://com-a-casa.es/tallers-nadal-ceip-benicadim-beniarbeig

Màgia per a totes les edats

Màgia per a totes les edats

Per a la vesprada del dissabte 3 de desembre, des de l’Ajuntament de Beniarbeig s’ha programat una completa sessió de màgia al Teatre-Auditori a càrrec del mag Juan Muchamagia.

L’activitat està subvencionada per la Disputació d’Alacant i es compondrà de dues sessions infantils a les 17:00 i 18:00, per a xiquets i xiquetes de 5 a 9 anys. A continuació, a les 19:00 oferir un xou de màgia per a tots els públics.

L’entrada serà gratuïta, però per a les dues sessions infantils, com les places seran limitades, caldrà fer les inscripcions a través del formulari que es pot trobar en la web municipal o a través d’aquest enllaç.

Guia d’indicadors dirigit a pimes i emprenedors per tal de difondre i impulsar l’economia sostenible i la responsabilitat social

Des de Creama, s’ha elaborat una guia d’indicadors dirigit a pimes i emprenedors per tal de difondre i impulsar l’economia sostenible i la responsabilitat social entre els diferents agents del territori, especialment dirigit a pimes i emprenedors que, com a agents del territori, tenen la capacitat de transformar la nostra economia cap a un model sostenible i respectuós amb el medi ambient i la ciutadania.

La guia d’indicadors per a pimes conté diferents mesures i bones pràctiques que es poden aplicar sense grans esforços econòmics de forma que, les pimes i micropimes del territori, també es senten part d’eixe canvi i siguen conscients que les coses comencen la seua transformació també des de baix.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha subvencionat a l’Ajuntament de Beniarbeig amb 3.000 € per la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern destinat al projecte d’actualització del Portal de Transparència.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha subvencionat a l’Ajuntament de Beniarbeig amb 3.000 € dins de la convocatòria de subvencions per la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern destinat al projecte d’actualització del Portal de Transparència de l’ajuntament. La convocatòria compta amb participació de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Convocatoria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi energética està suposant sobre pimes, micropimes, xicotetes empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022.

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatoria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi energética està suposant sobre pimes, micropimes, xicotetes empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.
Finançament. 1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 25.377,00 euros que es finançaran amb càrrec a la subvenció rebuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi energética està suposant sobre pimes, micropimes, xicotetes empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022..
2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.Tramitació. Per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig mitjançant certificat electrònic i utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte. https://beniarbeig.sedelectronica.es
Bases, model sol·licitud i annexos:
Bases reguladores de la convocatòria Sol·licitud de participació Annex compte justificatiu Annex representació Declaració de minimis Publicació BOP 196 de 14 octubre 2022
L’extracte de la convocatòria ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant número 196 del 14 d’octubre de 2022, per tant l’últim dia per presentar les sol·licituds és el 28 d’octubre de 2022.

 

Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022

 

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per les empreses interessades en participar en la campanya és de 5 dies hàbils a comptar des de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Beniarbeig, sense perjudici de la publicació a la BDNS i de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per tant el términi finalitza el 6 d’octubre de 2022.

Bases y Convocatoria para la Concesión de Subvenciones

Solicitud Adhesión Campaña Bono Consumo 2022

Autorizacion adhesión bono consumo 2022

L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Condicions de participació per part dels veïns del municipi i funcionament de recollida bons a l’Ajuntament.

Condicions de participació:

Seran beneficiaris d’aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:

1. Estar empadronat amb anterioritat al 3 de juny del 2022 i que es mantingui l’empadronament mínim fins a la finalització d’aquesta Campanya.

2. Ser major de 18 anys abans del 3 de juny de 2022.

3. Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.

Recollida de bons a l’Ajuntament: Es posarà a disposició dels veïns de Beniarbeig un total d’1 “bo-consum” per habitant empadronat al municipi de Beniarbeig que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data 3 de juny de 2022 (sempre que compleixin allò establert a les presents bases).

Es donarà un “bo-consum” per un valor de compra de 10 euros per cada bo, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya.

En cas que finalitzada la campanya s’hagin produït excedents es procedirà a realitzar un altre repartiment els dies següents a la finalització de la campanya, amb un màxim de dos bons més per habitant (condicionat a la disponibilitat de crèdit), sempre que es compleixin els requisits exigits en aquestes bases, i sense que això doni lloc a una nova convocatòria.

Els veïns del municipi podran recollir els “bons-consum” en horari d’atenció al públic de 11 a 13 hores de dilluns a divendres a l’Ajuntament ubicat a Plaça 9 d´octubre, havent de presentar l’original del document d’identitat. El lliurament es farà des del 7 d’octubre fins al 31 d’octubre.

Aquelles persones que per dificultat de desplaçament a l’Ajuntament per al lliurament del “bo-consum” podrà ser recollit per una persona autoritzada sempre que presenti la documentació següent:

• Autorització signada pel titular representat.

• DNI original del titular representat.

7. Activitat subvencionable

Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç i de serveis, del terme municipal de Beniarbeig, a través dels bons que es repartiran d’acord amb allò estipulat en aquestes bases.

8. Utilització dels bons

Els consumidors presentaran el seu bo perquè l’establiment el bescanviï en el moment de la compra, impresos en paper, com a pagament de la compra que facin a qualsevol dels establiments adherits a la campanya, del 7 d’octubre al 23 d’octubre inclusivament. En cas d’existència de crèdit s’obrirà un nou període de 24 d’octubre a 31 d’octubre.

Es pot utilitzar més d’un abonament per compra i cada abonament s’ha d’utilitzar pel seu import total en una sola vegada.

Arribada la data del 31 d’octubre, el bo quedaran sense efecte, sense possibilitat de reintegrament, ni renovació del bo.

Pin It on Pinterest