965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol
Participació pública en l’Agenda 2030.

Participació pública en l’Agenda 2030.

L’Agenda 2030. Què és? És un pla d’acció global que cerca promoure un desenvolupament sostenible en tots els aspectes de la societat. Va ser adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015 i estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir per a l’any 2030.

Ja pots participar amb el qüestionari de participació ciutadana www.tuateam.com/agenda2030beniarbeig per expressar la teva opinió per saber què necessita Beniarbeig i com pot contribuir a la consecució dels ODS.

L’Agenda 2030 abasta diverses àrees, des de l’erradicació de la pobresa i la fam, fins a l’acció pel clima, la igualtat de gènere, l’educació de qualitat i el desenvolupament econòmic sostenible. És una oportunitat única per crear un entorn més pròsper i equitatiu al nostre municipi.

Dóna’ns la teva opinió i ajuda’ns a construir un municipi que marqui la diferència. Fem de Beniarbeig referent a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

#Agenda2030 #BeniarbeigSostenible

 

Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2023.

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2023.
El termini per a la presentació de les sol·licituds per les empreses interessades en participar en la campanya és de 10 dies hàbils a comptar des la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, sense perjudici de la publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Beniarbeig i en la seu electrònica.

Bases i Convocatòria per a la Concessió de Subvencions
Sol·licitud Adhesió Campanya Bo Consum 2023
Autorització a representant adhesió bo consum 2023
Butlletí Oficial de la Provincia número 103 de 30 de maig de 2023

L’extracte de la convocatòria es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Condicions de participació per part dels veïns del municipi i funcionament de recollida bons a l’Ajuntament.

Seran beneficiaris d’aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:
• Estar empadronat amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i que es mantingui l’empadronament mínim fins a la finalització d’aquesta Campanya.
• Ser major de 18 anys amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
• Estar en possessió de document nacional didentitat en vigor (DNI, NIE, Passaport). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.
Recollida de bons a l’Ajuntament: Es posarà a disposició dels veïns de Beniarbeig un total de 2 “bo-consum” per sol·licitant empadronat al municipi de Beniarbeig que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data de publicació al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (sempre que compleixin el que estableixen aquestes bases), fins a esgotar el crèdit disponible.
Termini de lliurament: Els veïns del municipi podran recollir els “bons-consum” en horari d’atenció al públic de 9:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres a l’Ajuntament de Beniarbeig ubicat a Plaça 9 d´octubre, 1 havent de presentar l’original del document d’identitat o la fotocòpia del mateix. El lliurament s’efectuarà des del 19 de juny al 29 de setembre ambdós inclosos. Si passat aquest termini no s’haguessin esgotat els bons, s’obrirà un nou termini del 2 d’octubre al 31 d’octubre per recollir un bo de 20 euros per cada persona, amb independència d’haver obtingut dos bons anteriorment.
• Termini de consum: Es donaran dos “bons-consum” per un valor de compra de 20 euros per cada bo, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya. (Amb excepció del que recull el paràgraf anterior).
Aquelles persones que per dificultat de desplaçament a l’Ajuntament per al lliurament del “bo-consum”, aquest podrà ser recollit per una persona autoritzada sempre que presenti la documentació següent:
• Autorització signada pel titular representat.
• DNI, Passaport, NIE, carnet de conduir, original o fotocòpia del titular representat.
Activitat subvencionable: Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç i de serveis, del terme municipal de Beniarbeig, a través dels bons que es repartiran d’acord amb allò estipulat en aquestes bases.
Utilització dels bons: Els consumidors presentaran el seu bo perquè l’establiment el bescanviï en el moment de la compra, impresos en paper, com a pagament de la compra que facin a qualsevol dels establiments adherits a la campanya, des del 19 de juny al 31 de octubre ambdós inclosos .
Es pot utilitzar més d’un bo per compra i cada bo s’ha d’utilitzar pel seu import total en una sola vegada.
Arribada la data del 31 de octubre de 2023, el bo queda sense efecte, sense possibilitat de reintegrament, ni renovació del bo.
Convocatòria per a la concessió d’ajudes al transport de l’alumnat de formació universitària de grau o formació professional de grau superior per al Curs 2022-2023

Convocatòria per a la concessió d’ajudes al transport de l’alumnat de formació universitària de grau o formació professional de grau superior per al Curs 2022-2023

Convocatòria per a la concessió d’ajudes al transport de l’alumnat de formació universitària de grau o formació professional de grau superior per al Curs 2022-2023.

Objecte. Aquesta convocatòria té com a finalitat establir ajudes econòmiques que contribueixin a pal·liar el cost dels desplaçaments als estudiants que cursen estudis universitaris de grau o formació professional de cicle superior, en modalitat presencial, a centres situats fora del terme municipal de Beniarbeig.

Quantia de les ajudes. La quantia de l’ajuda serà la següent:

 De 200,00 euros com a màxim a cada beneficiari quan la distància entre el domicili familiar i el centre d'estudis sigui fins a 40 quilòmetres.
 De 400,00 euros com a màxim quan aquesta distància sigui superior a 40 quilòmetres.

En el cas que el nombre de beneficiaris supere l’import que com a màxim es pot atorgar, l’òrgan competent procedirà al prorrateig, entre els peticionaris de la subvenció, de l’import global màxim destinat a aquesta convocatòria.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

 Les sol·licituds, que aniran acompanyades de la documentació i informació requerides, es presentaran mitjançant model normalitzat (ANNEX I) habilitat a aquest efecte i disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Beniarbeig (www.beniarbeig.sedelectronica.es) i es realitzarà únicament per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l'article 14.3 de la LPACAP.
 El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins al 3 de maig de 2023 ambdós inclosos.

Documentació:

Bases ajudes transport estudis Universitaris i Cicle Superior Formació Professional Curs 2022-2023

Annex I – Sol·licitud – Ajudes transport 2022-23

Annex II – Autorització – Ajudes transport 2022-23

Annex III – Compte justificatiu – Ajudes transport 2022-23

Base de dades nacional de subvencions

Publicació extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant nº 68 de 6 d’abril de 2023.

Xerrada Informativa – Punt GVANEXT – Ajuda a la gestió de Fons Europeus

Xerrada Informativa – Punt GVANEXT – Ajuda a la gestió de Fons Europeus

Xerrada informativa – Dijous 6 d’abril a les 19:00 hores en el Centre Cultural.

1. Presentació del punt GVANEXT

– Funcions, horari, ubicació i serveis oferts.

2. Informe d’avaluació de l’edifici:

– Obligatorietat i importància de tenir l’informe d’avaluació de l’edifici.

– Explicació de què consisteix i la informació que aporta al propietari.

3. Subvenció de redacció de l’informe d’avaluació de l’edifici.

– Terminis, import, convocatòries obertes i requisits.

4. Presentació de subvencions en curs (terminis, imports, requisits):

– Pla PREE 5000 (Rehabilitació d’habitatges)

– Pla Renhata de millora d’habitabilitat d’habitatges

5. Introducció a subvencions previstes en aquest 2023 que encara no han sortit:

– Rehabilitació d’habitatges fons NextGen.

– Ajuts a accessibilitat en edificis i habitatges.

6. Tècnics tramitadors d’ajudes:

– Diferència entre tècnics de projecte i tècnic tramitador d’ajudes.

– Llistat de tècnics global que presenta la Conselleria.

– Tècnics seleccionats que tenen experiència en tramitació d’ajudes.

7. Dubtes i preguntes.

Imparteix la xerrada Miguel Angel Puchades Olmos Arquitecte – Punt GVANEXT de Beniarbeig.

David Trallero publica un nuevo libro sobre la genealogía local

David Trallero publica un nuevo libro sobre la genealogía local

Bajo el título “Beniarbeig-Genealogía de un Pueblo” el autor recopila la Historia Familiar de Beniarbeig a través de un gran árbol Genealógico. Un reconocimiento a sus antepasados mediante relaciones paternofiliales y recuerdos fotográficos. Después de una larga trayectoria de estudio y dedicación desinteresada hacia el pueblo que un día supo acogerle con agrado y fuertes sentimientos de cariño, le ha hecho reflexionar y querer devolver el afecto y respeto que merece a través de una Carta de género Epistolar en la que solamente se va a producir un intercambio de ida sin esperar retorno ni respuesta. Además, Trallero ha escrito una carta en la que explica las motivaciones que le han llevado a dedicarse a su labor de investigación y divulgación de la historia local. A continuación reproducimos la carta.

A mi querido pueblo de Beniarbeig:

Inicié mi andadura en esta localidad aquel día de Nochevieja de 1976 cuando procedente de Denia –vía taxi a Vergel– decidí visitar el pueblo de Beniarbeig en busca de una recién conocida amiga –hoy mi mujer– a una hora inapropiada de la noche esperando poder pasar los momentos de Fin de Año en compañía de quien parecía iba a ser la compañera ideal.

Entraba en Beniarbeig a pie. En un trayecto recorrido en solitario desde la población vecina a la inadecuada hora de las once de la noche en unos años confusos para actitudes que se escapasen de lo que la propia costumbre y de habitual proceder requería.

No olvidaré nunca aquellos veranos en los que para pasar las tardes con quien ya era prometida llegaba caminando a su casa, cuando el sol parecía esforzarse más que nunca por amargarme la existencia mientras intentaba llegar de Ondara a Beniarbeig, como pobre desventurado. Era ese periodo de tiempo en el que la siesta empezaba a llegar a su fin sin que los confortantes rayos solares, emitidos con generosidad hacia mi persona, se rindieran para el bien de mi sudorífica piel.

Recuerdo con agrado las tertulias mantenidas, ya vencido el fuerte sol de la tarde, en la misma calle y acera frente a la casa de mis suegros, mientras un club de mujeres –con ganas por conseguir un extrasalarial– trabajaban la palma o se distraían con labores de bolillo, ganchillo u otros trabajos manuales.

Historietas, cotilleos, chismes y chinchorros hacían reír a quienes, por costumbre, acudían al círculo de amistades tardo recreativas. Rosita la del cruce, Teresa “del Molinell”, Paquita “Calvari”, la tía Amparo “la Guarera”, Santiaga, Joaquín “el Moliner”, Pepica “la Sorda”, Teresa “Maldecap”, Pura “Canera”, Pepe “de Blai”… todas y todos supieron acogerme como uno más de la familia. Nunca me sentí excluido o diferenciado. Me sentía querido por todos los vecinos de este fabuloso pueblo.

Así fue como en uno de aquellos momentos en los que caminando “chino-chano” hacía Ondara, con la intención de llegar a mi casa de Denia mediante autostop, pensé que era mi obligación devolver el cariño recibido con alguna cosa o hecho que resultara especial y que al mismo tiempo pudiera ser recordado por todos –por muchos años que pasaran. En uno de esos días nació la idea de dar a conocer la historia o hechos fundamentales de aquel Beniarbeig empobrecido.

Recorrí archivos parroquiales, archivos locales, incluso, del Reino de Valencia. Solicité documentación al Histórico Nacional, Histórico de Defensa y al de la Guerra Civil. Leí muchos libros y tesis académicas, hablaba con la gente mayor de la localidad e intentaba sonsacarles sus vivencias y recuerdos, todo ello, en beneficio de la historia de Beniarbeig.

Mi obra evolucionaba a todo tren. Miles de páginas llevaba escritas sin saber cómo debía presentar en sociedad mi trabajo. Se había convertido en una gran obra donde se exponían todos los conocimientos sobre la localidad a la que consideraba mi pueblo de acogida.

Por fin, se hizo la luz. En mi cerebro se iluminó una neurona que me aconsejó la forma en la que debía mostrar mi trabajo. La Historia de Beniarbeig debía ser escrita por temas. Debía ser agrupada por secuencias con un mismo argumento. Surgió así “Llibre de la Banda. 75 anys de la Unió Musical de Beniarbeig” junto a Tomás Llopis Guardiola. Más tarde y ya en solitario, “La Educación en Beniarbeig-Historias y Maestros. 1827-2015”, “Iglesia San Juan Bautista de Beniarbeig-1733”, “Beniarbeig: Hijos Ilustres, Vecinos Honorables y Ciudadanos de a Pie” y “Beniarbeig-Genealogía de un Pueblo”.

Se hacía imprescindible homenajear a la Banda de Música de Beniarbeig. A sus directores y a sus miembros como elementos fundamentales. Habían dado toda su sabiduría y buen hacer para que el resto de los ciudadanos pudieran disfrutar sus festejos. Su sacrificio debía ser reconocido. La Unión Musical formaba parte de nuestra historia y como tal debía ser inmortalizada. Ennoblecida debía ser también la Educación y por ende su Escuela. Sus directores y maestros debían tener un sitio en la historia de Beniarbeig. Y por qué no glorificar a su Iglesia. La Parroquia San Juan Bautista que tanto ha dado al Municipio también debía tener el sitio que le corresponde.

El cuarto libro hablaba sobre sus gentes. Sobre nuestros congéneres. Esos vecinos que son diferentes al resto o que fueron ilustres en su tiempo. Había que dar a conocer a quienes vivieron en tiempos pasados y a quienes estando entre nosotros merecen ser reconocidos. Había que inmortalizarlos. Se hacía necesario introducirlos en la historia infinita para que aquellos que algún día vendrán tras nosotros puedan saber de ellos. Este libro no pretendía dar a conocer a todos sino a los diferentes. A mí no me servía un médico ni un arquitecto. Tampoco un profesor, ingeniero, fontanero, albañil o agricultor. Se trataba de dar a conocer a quien había sobresalido sobre el resto. Esa fue mi intención.

Y como quiera que todos forman parte de mi vida. Unos en mayor medida que otros. Decidí nombrarlos a todos. Por tal motivo, para que nadie se sintiera apartado y porque me apetecía que todos pasaran a la historia realice el gran árbol genealógico de Beniarbeig dentro de ese quinto libro publicado.

Como mi agradecimiento es grande y considero que la Historia de Beniarbeig no está concluida, la remataré con dos libros más que no tardarán en ser publicados como colofón al conjunto de toda mi obra que queda dedicada al pueblo de Beniarbeig puesto que de él formo parte y de él forman parte mi mujer, mis hijos y mis nietos. El sexto libro, posiblemente, se denominará “Beniarbeig: Nacimiento de un Pueblo. Territorio, Población y Toponimia” y el séptimo libro, “Beniarbeig: Historia General”.

¡Gracias a todos! Mi deuda está saldada.

DAVID JOSÉ TRALLERO BAUTISTA a 22 de febrero de 2023