965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha subvencionat a l’Ajuntament de Beniarbeig amb 3.000 € per la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern destinat al projecte d’actualització del Portal de Transparència.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha subvencionat a l’Ajuntament de Beniarbeig amb 3.000 € dins de la convocatòria de subvencions per la promoció i foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern destinat al projecte d’actualització del Portal de Transparència de l’ajuntament. La convocatòria compta amb participació de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Convocatoria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi energética està suposant sobre pimes, micropimes, xicotetes empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022.

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatoria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi energética està suposant sobre pimes, micropimes, xicotetes empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.
Finançament. 1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 25.377,00 euros que es finançaran amb càrrec a la subvenció rebuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi energética està suposant sobre pimes, micropimes, xicotetes empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022..
2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.Tramitació. Per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig mitjançant certificat electrònic i utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte. https://beniarbeig.sedelectronica.es
Bases, model sol·licitud i annexos:
Bases reguladores de la convocatòria Sol·licitud de participació Annex compte justificatiu Annex representació Declaració de minimis Publicació BOP 196 de 14 octubre 2022
L’extracte de la convocatòria ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant número 196 del 14 d’octubre de 2022, per tant l’últim dia per presentar les sol·licituds és el 28 d’octubre de 2022.

 

El Bar de la parada d’autobusos s’oferta a arrendament

L’Ajuntament de Beniarbeig ha obert el termini per presentar ofertes per a l’arrendament del Bar de la parada d’autobusos. El termini de presentació d’ofertes és fins divendres 14 d’octubre a les 13:30 i poden realitzar-se de manera electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic o de forma presencial a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic (dilluns a divendres de 9:30 a 13:30).

Accés al Plec de Condciones i resta de documentació (en format PDF): 20220922_DOC_CD2022-179441 – Publicació PLEC

Accés al Plec de Condciones i resta de documentació directament en la Plataforma de Contractació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=v8xi39lIc8suf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Convocatòria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que el COVID-19 està suposant sobre Pimes, Micropimes, Xicotets Empresaris Autònoms i Professionals de Beniarbeig, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions a pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic produït pel COVID-19. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Finançament. 1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 25.377,00 euros que es finançaran amb càrrec a la subvenció rebuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 suposa sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi per a l’anualitat 2022.
2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.usive.

Bases, model sol·licitud i annexos:

Bases reguladores de la convocatòria Sol·licitud de participació Annex compte justificatiu Annex representació Declaració de minimis Publicació BOP
L’extracte de la convocatòria ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant número 152 de l’11 d’agost de 2022, per tant l’últim dia per presentar les sol·licituds és el 26 d’agost de 2022.

 

Tramitació. Per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig mitjançant certificat electrònic i utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte. https://beniarbeig.sedelectronica.es