965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig, anualidad 2021, financiadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Primero. Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo Pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.Este requisito se justificará mediante declaración responsable que vendrá incluida en la instancia presentada junto con la documentación requerida.

Encontrarse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad correspondiente o en el régimen general de la Seguridad Social y en Hacienda a fecha de publicación en el BOP de la convocatoria de estas ayudas.

Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), así como que no tenga deuda pendiente con el Ayuntamiento de Beniarbeig. Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso.

Que el domicilio fiscal se encuentre en el término municipal de Beniarbeig.

Haber tenido gastos corrientes en los que hayan incurrido los solicitantes, que se hayan abonado efectivamente, que respondan de manera indubitada al mantenimiento de su actividad empresarial, profesional o comercial entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Estos gastos y su justificación no podrán haber sido presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas. El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos justificados por los beneficiarios. En dicho caso, la cuantía de la ayuda se minorará a la cuantía justificada.

Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de lucro y el personal autónomo colaborador.

Quedan excluidas aquellas personas físicas o jurídicas que hayan resultado beneficiarias de las Ayudas Paréntesis para empresas del municipio de Beniarbeig (Plan Resistir), aprobadas las convocatorias y publicadas en extracto en el BOP de Alicante núm. 51, de 16 de marzo de 2021 y en extracto en el BOP de Alicante núm. 176, de 15 de septiembre de 2021.

En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Asimismo, y en los términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta que trascurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS.

No estar incurso en ninguno de los motivos o circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá dar lugar al reintegro de la ayuda concedida de acuerdo a los art. 36 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones.

Segundo. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, según lo establecido en el artículo 22 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Cuantía.

La dotación de la subvención será mediante aportación de la Excma. Diputación de Alicante (25.044,91 €) .

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Documentación:

  1. Bases reguladores – Convocatoria de subvenciones a pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales de Beniarbeig COVID 19 – Anualidad 2021.
  2. Impreso de solicitud.
  3. Cuenta justificativa.
  4. Autorización a representante.
  5. Anuncio de Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P. número 188 de 1 de octubre de 2021).
  6. Acceso a la sede electrónica para presentar la solicitud y resto de documentación necesaria.

 

 

Enquesta participació PACES 2030 – Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

 

El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia es tracta del principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de reduir les emissions de CO₂ en un 40% abans de 2030, millorar l’eficiència energètica, utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris i desenvolupar mesures per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.

L’objectiu d’aquesta enquesta és recollir informació per a la elaboració del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES) del seu municipi, segons els següents paràmetres:

1. Priorització d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

2. Proposta d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a incloure en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

 

Enquesta participació.

Beniarbeig, the first village in the Marina Alta to convert plastic tops into urban furniture

Beniarbeig, the first village in the Marina Alta to convert plastic tops into urban furniture

“Making the people aware of the importance of recycling and educating on the potential and the possibilities of recyclable rubbish”. With these words, the councillor for the environment sums up the symbolic initiative with which Beniarbeig town hall has taken a big step forward in respect of the use of recycled materials as a basis for a more sustainable and ecological management of waste materials.

After installing a heart shaped container in the Plaza del 9 de Octubre to collect bottle tops, a public bench made from the same material which the people of Beniarbeig have recycled has also been installed next to the container.

The technical management of the project has been done by the Valencian company CM Plástico. Beniarbeig thus becomes the first village in the Marina Alta to convert recycled material into urban furniture.

Beniarbeig Town Hall has stressed the importance of the intervention for future efforts, as the bottle tops which continue to be collected will be used for community support and for other projects in the village. .

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca celebren el Dia del Llibre

La Regidoria de Cultura i la Biblioteca celebren el Dia del Llibre

Amb la proximitat del 23 d’abril com a Dia del Llibre s’han preparat diverses activitats relacionades amb els llibres i la lectura. Per una part s’han instal·lat 12 fitxes en diferents punts del casc urbà en una iniciativa que des de l’organització han batejat com a #LLIBRESALCARRER i amb les que organitzadors pretenen donar conèixer i que servesquen com a mostra de les diferent tipus de llibres que es poden trobar a la biblioteca. Així ho confirma el bibliotecari Pau Banyó Magraner, qui explica que “s’han intentat triar llibres infantils, juvenils, d’adults, de temes concrets, de teatre, d’autors locals i en diferents llengües, per a fer vore tota la varietat que tenim”. Cada fitxa planteja una pregunta relacionada amb el tema del que tracta el llibre, i per a saber la resposta tan sols s’ha d’escanejar un codi QR amb el telèfon mòbil.

També s’ha creat el Concurs de Poesia Breu, l’objectiu del qual segons Sara Gil Peretó, com a regidora de cultura, és “intentar traure la part creativa que tots tenim i d’una manera fàcil i divertida jugar amb les paraules”. El concurs està pensat per a que es puga participar d’una manera fàcil des del telèfon mòbil, pel que s’ha creat un formulari amb el que es poden enviar de manera anònima tots els textos, els quals poden ser en valencià o castellà i hauran de tindre una extensió màxima de 350 caràcters. El termini de presentació s’ha establert fins el dimecres 21 d’abril a les 14:00. Serà el 23 d’abril quan s’anunciarà l’obra guanyadora, la qual serà premiada amb un lot de llibres en valor de 60€. A més, entre tots els participants es sortejarà un val de 30€ en llibres. Ací es poden consultar les bases del concurs. Bases Concurs Poesia – Beniarbeig 2021

Per últim, des de l’àrea de cultura també han anunciat que amb la finalitat d’incentivar l’expedició de carnets de la biblioteca, tots aquells que tinguen el carnet de la biblioteca o vagen a traure-se’l seran obsequiats amb una borsa de tela amb la que transportar i protegir els llibres. Cal tindre en compte que des de fa uns mesos la Biblioteca Muncipal de Beniarbeig està en procés d’integració de tot el seu fons bibliogràfic al catàleg de la Xarxa Pública de Lectura Valenciana. Segons Banyó “això farà que en els pròxims mesos els usuaris puguen consultar per internet quins llibres hi ha, reservar-los i renovar els préstecs, així com consultar el seu historial de préstec”. Aquest carnet és vàlid per a tota la resta de biblioteques valencianes i per traure’l només cal anar a la biblioteca, identificar-se amb el DNI o document oficial i aportar una foto de carnet.

The three Kings will give out the presents from house to house to avoid crowds of people in the square

The three Kings will give out the presents from house to house to avoid crowds of people in the square

Due to the COVID-19 pandemic and respecting all the safety measures, the Concejalía de Fiestas wants everyone to be able to celebrate Christmas in a safe and respectful way. So we are organising Christmas events with everyone’s safety in mind, especially that of the children, who have been heroes and heroines in the way in which they have come through such a difficult situation. First of all, the children from the CEIP Benicadim will decorate the Christmas tree in the Plaza del 9 de Octubre with their hand made decorations.

Thinking of the children, the Town Hall contacted Father Christmas and the Three Kings and they have all confirmed that they will visit our village bringing presents for the boys and girls. Firstly, father Christmas will visit our Town Hall on Tuesday 22nd December from 5pm to receive their letters. To avoid crowds of people, Father Christmas has decided to spend more than two hours with us.

As far as the Three Kings are concerned, they have told us that they still have to decide whether they will do a procession or not. But in any case there will be no welcoming of the Kings in the Plaza del 9 de Octubre on 5th January. And on 6th there will be no giving out of presents in the square. The Three Kings are very concerned about the health of the village and don’t want to invite crowds of people. What they will do is put a Royal letterbox in the doorway of the Town Hall from 1st to 4th January to collect the children’s letters. On 5th January at 5pm, Melchor, Gaspar and Baltasar will visit our village to give out the presents from house to house. In addition, on 6th January they will attend Mass and then will make their way to the East.

The Three Kings will leave a telephone number for everyone so that you can contact them a few days before they arrive and remind them of the address where they should take the presents. So there is no confusion, the phone number is 680 347 501 (call between 3pm and 8pm).

Thank you for your understanding. Next year we will return to the traditional celebrations without changing any of the events and with more emotion and magic than ever.

Christmas in Beniarbeig is more Christmas

Christmas in Beniarbeig is more Christmas

This year your Christmas shopping bears a prize, as from 1st to 23rd December, with any purchase in the local shops and bars, you will be entered into a draw for a basket of goods with a value of more than 200€.To take part, you have to collect receipts for a total value of 40€ from the participating establishments, then pop them into an envelope with your name and a telephone number. The draw will take place on 23rd December.

By doing this, Beniarbeig Town Hall is encouraging people to buy locally at a key time for these businesses, and at the same time helping to launch the creation of Beniarbeig’s Asociación de Comerciantes y Empresarios.

Pin It on Pinterest