965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

Informació pública de la proposta del Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals.

De conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Beniarbeig inicia l’obertura d’un perí­ode d’audiència, com a part del procés d’elaboració de l’esborrany del Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals, durant un termini de 10 dies, comptat a partir de l’endemà  de la publicació del present anunci en el Butlletí­ Oficial de la Provincia d’Alacant.

L’esborrany es pot consultar en el següent enllaç y en el portal de Transparència de l’Ajuntament (https://beniarbeig.sedelectronica.es/transparency/) en l’apartat de <<Normativa / Projectes en tramitació>>. Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració al Registre General de l’Ajuntament de Beniarbeig, situat en la plaça del 9 d’octubre, 1, 03778 Beniarbeig, sense perjudici del que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.