965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

L’Ajuntament de Beniarbeig ha rebut la donació del llibre d’actes on hi figura l’acta constituent de l’Associació de Colombicultura de Beniarbeig «La Estrella». El donant ha estat Vicente Mas Tur, descendent d’un d’aquells membres de les primeres juntes directives, qui amb el vist-i-plau dels actuals membres de «La Estrella» ha cedit al consistori aquest document de la història de l’associacionisme local.

El llibre compren quatre actes dels primers anys de l’associació, concretament les anotacions s’inicien el 18 de novembre de 1927, quan en Dénia el liquidador dels impostos de drets reials fa entrega del llibre. Tan sols una setmana després és redactada l’acta fundacional, quan el 25 de novembre es reuneixen els socis sota la presidència de l’alcalde Francisco Piera Rodríguez. És en eixe moment quan s’estableixen els punts que regiran el funcionament de l’associació, com per exemple, que la junta general es farà de manera bianual els primers diumenges de gener i juliol a les 10:00 del matí a la casa de Pedro Sesé Far, situada a la plaça, o que la quota mensual serà de 50 cèntims de pesseta, que per tindre una referència actual aproximada, és el que aleshores costava una entrada al cinema. També queda anotat que la recaptació de les quotes serà destinada a l’adquisició de material d’oficina i a la compra i manteniment dels coloms.

L’acta finalitza fent constar els socis presents, on es trobaven Joaquín Rodríguez Cervera, Blas Cervera Galan, Pedro Sesé Font, Vicente Sesé Ballester, José Seguí Soler, Vicente Garcia Oliver, José Poquet Mud, Lorenzo López Artigues, Vicente Mengual Doménech, José Doménech Fornés, José Mengual Sesé, Juan Picornell Tur, Francisco Escrivà Cervera, José Roselló Poquet i Àngel Seguí Galan, així com el repartiment de càrrecs dels membres de la junta directiva formada per José Roselló Agulles (president), Pascual Oliver Miquel (vicepresident), Pedro Terrades (recaptador) i José Mengual Peretó (secretari). Encara que tots aquest noms estan ben vinculats al poble de Beniarbeig, destaca la vicepresidència de Pasqual Oliver Miquel (1873-1938), popularment conegut com «El Barberet de Beniarbeig» i destacat pilotaire de finals del s.XIX i principis del s.XX.

La segona entrada al llibre la forma l’acta de l’any següent, quan es redistribueixen els càrrecs de la junta directiva i als noms anteriors se sumen també noms de Jaime Pérez Mengual i José Payà de España. Els registres finalitzen el 1932, amb dos actes breus, on es fa referència a l’acord pel qual se li entregaran 100 pts. anuals a Luís Seguí Miralles en concepte de neteja i alimentació dels coloms. És en aquest mateix any quan entre els membres de l’associació apareix el nom de Joaquín Mas Llopis, de qui el donant Vicente Mas Tur hereta el document.

A partir d’ara, el llibre serà digitalitzat i s’integrarà al fons històric de l’arxiu municipal. Des de l’Ajuntament de Beniarbeig s’ha valorat molt positivament la donació, i des de la mateixa alcaldia, Vicent Cebolla a remarcat que que «a banda del valor històric, aquest document també posa en valor l’associacionisme i les tradicions locals».

Consulta el llibres sencer en aquest enllaç: Llibre d’actes Coloumbicultura La Estrella 1927 1932

El Ayuntamiento de Beniarbeig ha recibido la donación del libro de actas donde figura el acta constituyente de la Asociación de Colombicultura de Beniarbeig «La Estrella». El donante ha sido Vicente Mas Tur, descendiente de uno de los miembros de las primeras juntas directivas, quien con el visto bueno de los actuales socios de «La Estrella» ha cedido al consistorio este documento de la historia del asociacionismo local.

El libro incluye cuatro actas de los primeros años de la asociación, concretamente las anotaciones se inician el 18 de noviembre de 1927, cuando en Dénia el liquidador de impuestos de derechos reales hace entrega del libro. Tansolo una semana después se redacta el acta fundacional, cuando el 25 de noviembre se reúnen los socios bajo la presidencia del alcalde Francisco Piera Rodríguez. Es en ese momento cuando se establecen los puntos que regirán el funcionamiento de la asociación, como por ejemplo, que la junta general se hará de manera bianual los primeros domingos de enero y julio a las 10:00 de la mañana en la casa de Pedro Sesé Far, situada en la plaza, o que la cuota mensual será de 50 céntimos de peseta, que por tener una referencia actual aproximada, es el que por entonces costaba una entrada al cine. También queda anotado que la recaudación de las cuotas será destinada a la adquisición de material de oficina y a la compra y mantenimiento de las palomas.

El acta finaliza haciendo constar los socios presentes, donde se encontraban Joaquín Rodríguez Cervera, Blas Cervera Galán, Pedro Sesé Font, Vicente Sesé Ballester, José Seguí Soler, Vicente García Oliver, José Poquet Mud, Lorenzo López Artigues, Vicente Mengual Doménech, José Doménech Fornés, José Mengual Sesé, Juan Picornell Tur, Francisco Escribano Cervera, José Roselló Poquet y Ángel Seguí Galán, así como el reparto de cargos de los miembros de la junta directiva formada por José Roselló Agujas (presidente), Pascual Oliver Miquel (vicepresidente), Pedro Terrades (recaudador) y José Mengual Peretó (secretario). Aunque todos estos nombres están son muy conocidos por el pueblo de Beniarbeig, destaca la vicepresidencia de Pascual Oliver Miquel (1873-1938), popularmente conocido como «El Barberet de Beniarbeig» y destacado jugador de pelota de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

La segunda entrada en el libro la forma del acta del siguiente año, cuando se redistribuyen los cargos de la junta directiva y a los nombres anteriores se suman también los Jaime Pérez Mengual y José Payá de España. Los registros finalizan en 1932, con dos actas breves, donde se hace referencia al acuerdo por el que se le entregarán 100pts. anuales a Luís Seguí Miralles en concepto de limpieza y alimentación de las palomas. Es en este mismo año cuando entre los miembros de la asociación aparece el nombre de Joaquín Mas Llopis, de quien el donante Vicente Mas Tur hereda el documento.

A partir de ahora, el libro será digitalizado y se integrará en el fondo histórico del archivo municipal. Desde el Ayuntamiento de Beniarbeig se ha valorado muy positivamente la donación, y desde la misma alcaldía, Vicente Cebolla a remarcado que que «aparte del valor histórico, este documento también pone en valor el asociacionismo y las tradiciones locales».

Consulta el libro entero en este enlace: Llibre d’actes Coloumbicultura La Estrella 1927 1932

Pin It on Pinterest