965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org
Informació pública de la proposta del Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals.

Informació pública de la proposta del Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals.

Informació pública de la proposta del Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals.

De conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Beniarbeig inicia l’obertura d’un perí­ode d’audiència, com a part del procés d’elaboració de l’esborrany del Reglament d’Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals, durant un termini de 10 dies, comptat a partir de l’endemà  de la publicació del present anunci en el Butlletí­ Oficial de la Provincia d’Alacant.

L’esborrany es pot consultar en el següent enllaç y en el portal de Transparència de l’Ajuntament (https://beniarbeig.sedelectronica.es/transparency/) en l’apartat de <<Normativa / Projectes en tramitació>>. Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració al Registre General de l’Ajuntament de Beniarbeig, situat en la plaça del 9 d’octubre, 1, 03778 Beniarbeig, sense perjudici del que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Pin It on Pinterest