965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

Banc de llibres per al curs 2017/2018

Per a tots els que es van acollir al programa del banc de llibres en el seu centre educatiu, arriba el moment de retornar els llibres, així com també el moment d’incorporar-se al programa a tots aquells que vulguen que vulguen fer-ho. En el cas de l’IES Xebic d’Ondara, aquest és el procediment.

Participació de l’alumnat en el programa:

 1. Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina
  web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.
  Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l’alumnat fins al 20 de juny de 2017.
 2. L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2017-2018, ja que aquesta condició es manté,
  excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec.
 3. En qualsevol dels casos arreplegats als apartats anteriors, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2016-2017 en el centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

PROCEDIMENT:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094#p_3

L’alumnat participant en el curs 16-17 que ho haja aprovat tot en la convocatòria ordinària de juny lliurarà el lot de material de Xarxa-llibres els dies 19 i 20 de juny. L’alumnat que s’examine en la convocatòria extraordinària lliurarà el lot de material de Xarxa-llibres els dies 5, 6 i 7 de juliol. Tanmateix, l’alumnat de nova incorporació al Banc de llibres seguirà també aquest horari.

Horari: 1ESO: 9.00h, 2ESO: 10.00h, 3ESO: 11.00h, 4ESO I FPB: 12.00h

El material es lliurarà en una bossa, amb nom i cognoms de l’alumne/a i el document assignat per la Conselleria.. Els llibres s’han de tornar al centre en perfectes condicions, seguint la normativa aprovada en el RRI.

Banc de llibres per al curs 2017/2018

Per a tots els que es van acollir al programa del banc de llibres en el seu centre educatiu, arriba el moment de retornar els llibres, així com també el moment d’incorporar-se al programa a tots aquells que vulguen que vulguen fer-ho. En el cas de l’IES Xebic d’Ondara, aquest és el procediment.

Participació de l’alumnat en el programa:

 1. Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina
  web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.
  Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l’alumnat fins al 20 de juny de 2017.
 2. L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2017-2018, ja que aquesta condició es manté,
  excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec.
 3. En qualsevol dels casos arreplegats als apartats anteriors, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2016-2017 en el centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

PROCEDIMENT:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094#p_3

L’alumnat participant en el curs 16-17 que ho haja aprovat tot en la convocatòria ordinària de juny lliurarà el lot de material de Xarxa-llibres els dies 19 i 20 de juny. L’alumnat que s’examine en la convocatòria extraordinària lliurarà el lot de material de Xarxa-llibres els dies 5, 6 i 7 de juliol. Tanmateix, l’alumnat de nova incorporació al Banc de llibres seguirà també aquest horari.

Horari: 1ESO: 9.00h, 2ESO: 10.00h, 3ESO: 11.00h, 4ESO I FPB: 12.00h

El material es lliurarà en una bossa, amb nom i cognoms de l’alumne/a i el document assignat per la Conselleria.. Els llibres s’han de tornar al centre en perfectes condicions, seguint la normativa aprovada en el RRI.

PROGRAMA XARXA LLIBRES – Plazo de presentación de solicitudes

Imatges APP 640x424 72p - XARXALLIBRESPlazo de presentación de solicitudes del 1 al 15 de diciembre, ambos inclusive, en el Ayuntamiento de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. Se recomienda realizar la solicitud electrónica, ya que supone una mayor rapidez en la tramitación de la misma.

Más información en la web habilitada al efecto por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

www.ceice.gva.es/va/xarxallibres