965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A EFECTUAR LA
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PEONS PER A TREBALLS FORESTALS I DE
CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL EN LES PROVÍNCIES DE VALÈNCIA, ALACANT I
CASTELLÓ (25/08/2017)

Llocs de treball a cobrir de forma temporal segons les necessitats:

 • Peó qualificat de manteniment (brigades de parcs naturals).
 • Peó qualificat forestal (Senda Verda-Plagues Forestals i Obra Forestal).
 • Peons de categoría similar per a la realització de treballs forestals i de manteniment del medi natural.

Funcions i tasques:

 • Treballs en el medi natural: neteges, esbrosses, plantacions, tractaments selvícoles, així com la realització de treballs de selvicultura i similars.
 • Xicotetes reparacions i manteniment en instal.lacions d’ús públic o del medi natural.
 • Realització de tractaments per al manteniment de la vegetació.
 • Realització de totes aquelles tasques anàlogues que li siguen assignades pel seu superior relacionades amb la missió pròpia del lloc o que resulten necessàries per raons del treball.

Es requereix:

 • Titulació: Certificat d’escolaritat, primer cicle d’ educació secundària (E.S.O.) o equivalent. Els candidats i candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes en el estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l’ homologació del títol.
 • Experiència laboral: Es requereix coneixements i experiència demostrables en el maneig i manteniment de maquinària forestal com motosserres i
  desbrossadores.
 • Disponibilitat per a viatjar, permís de conducció B1 i vehicle propi per a desplaçar-se al punt d’eixida de la brigada.

La borsa de treball es d’àmbit provincial (València, Alacant i Castelló). Els llocs de treball podran situar-se per tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Les persones interessades hauran de realitzar la seua inscripció necessàriament a través de la plataforma informàtica destinada a açò <www.vaersa.com>,
prèvia acceptació de la política de privadesa de dades de VAERSA, a fi de complir amb els requisits i exigències de la llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal. El termini de finalització de recepció de candidatures s’indicarà en la plataforma informàtica.
Per a qualsevol dubte pot enviar-se un correu electrònic a la següent adreça: empleo@vaersa.com

Clica ací per inscriure’t.