965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org

L’Ajuntament

Pla d’Igualtat

I PLAN DE IGUALDAD AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG – 2013-2017

                             L’àmbit local, per la seva proximitat a la ciutadania, constitueix un marc exemplar per dissenyar i executar accions que compleixin amb el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. Actualment la igualtat està reconeguda a nivell jurídic. Les lleis ofereixen un tractament igual a homes i dones, però, per la seva consecució ha de mantenir-se una vigilància constant i una promoció de forma activa per les institucions, ja que la posició subordinada de les dones en la política, la societat, l’economia o la cultura, no desapareix automàticament amb l’aprovació de lleis que estableixin que tots els ciutadans, amb independència del seu sexe, tenen els mateixos drets i són iguals davant la llei. Existeix, per tant, igualtat de dret però és necessari arribar a la igualtat de fet.
La llei de bases de règim local expressa clarament la competència municipal per a promoure tota classe d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, considerant la promoció de les dones com un dels àmbits de l’acció municipal . Existeix, per tant, una capacitat legal d’actuació i responsabilitat política al respecte.

Amb l’elaboració i posada en marxa del I Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament de Beniarbeig es pretén no només complir les lleis, sinó donar un pas més enllà, i fer una aposta en ferm per contribuir a l’eliminació dels desequilibris que impedeixen l’avanç de les seves ciutadanes en igualtat de condicions.
La definició dels objectius, àrees d’intervenció i accions compreses en aquest I Pla per a la Igualtat entre Dones i Homes a l’Ajuntament de Beniarbeig respon als resultats obtinguts en el diagnòstic dut a terme sobre la integració de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats en la gestió de personal de l’entitat local.
Cal destacar el doble objectiu que configura el I Pla, ja d’una banda a aplica les mesures i accions a la gestió del personal funcionariat i laboral de l’entitat local, i d’altra banda l’enfocament transversal de gènere que adopta en totes les seves polítiques i serveis públics.

Accedeix al text íntegre del I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Beniarbeig