965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

Impresos

Impresos en format PDF

(Només per a tràmits no disponibles en la Seu Electrònica)

Tramitació Electrònica

(Accés a la Seu Electrònica mitjançant certificat electrònic)

Sol·licitud certificat compatibilitat urbanística Tramitació Electrònica
Comunicació activitats innòcues Tramitació Electrònica
Declaració responsable activitats de comerç minorista Tramitació Electrònica
Sol·licitud de llicència ambiental Tramitació Electrònica
Comunicació ambiental Tramitació Electrònica
Comunicació transmissió de llicència Tramitació Electrònica

Manteniment de tercers Tramitació Electrònica

Gual permanent Tramitació Electrònica
Alta servei d’aigua potable i clavegueram Tramitació Electrònica
Canvi de titular servei d’aigua domicilaria i/o domiciliació de rebuts Tramitació Electrònica

Sol·licitud de llicència urbanística Tramitació Electrònica
Declaració responsable per a l’execució de determinades obres menors Tramitació Electrònica

Declaració Responsable de [Primera/Segona o Ulterior] Ocupació Tramitació Electrònica

Autoliquidación de tasas por licencias urbanísticas Tramitació Electrònica
Autoliquidació de taxes per ocupació de la via pública Tramitació Electrònica
Tramitació Electrònica
Tramitació Electrònica

Sol·licitud ocupació via pública per taules i cadires Tramitació Electrònica
Sol·licitud ús àrea recreativa del va riure Girona (barbacoa) Tramitació Electrònica

Sol·licitud de certificats de naixement, matrimoni i defunció- Registre Civil En línia
Tramitació Electrònica

Instància general Tramitació Electrònica