Urbanisme – PGE i POP

Estás en: Inici » L’Ajuntament » Urbanisme – PGE i POP
Logo-web-PGE-i-POP

Pla General Estructural – Aprovació definitiva i entrada en vigor.

La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió celebrada el dia 21 de febrer del 2023, va adoptar per unanimitat dels assistents l’acord d’aprovació definitiva del Pla General Estructural del municipi de Beniarbeig i la publicació íntegra de l’acord aprovatori, juntament amb les directrius definitòries, normes urbanístiques i fitxes de zona i gestió al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant a efectes de la seva immediata entrada en vigor.

L’acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 90 de data 11 de maig de 2023. https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/05/11_90/2023_003606.pdf

Objecte i àmbit d’aplicació. El Pla General Estructural de Beniarbeig té per objecte l’ordenació, la transformació del control de la utilització del sòl, inclòs el subsòl i el vol, de la totalitat del terme municipal de Beniarbeig, així com la fixació de les facultats del dret de propietat del sòl, compreses al seu àmbit.

L’àmbit d’actuació del present Pla General Estructural és la totalitat del Terme Municipal de Beniarbeig.

Vigència del Pla General Estructural. Aquest Pla General Estructural tindrà vigència indefinida. No obstant això, se’n pot alterar el contingut mitjançant la revisió o per modificació d’algun o alguns dels elements que el constitueixin, d’acord amb les disposicions que més endavant se citen, i guardar les formalitats exigides per formular-les. En el supòsit d’aprovació d’un Pla Director Territorial de Coordinació que afecti alguna de les determinacions del present Pla General Estructural, aquest s’ha d’acomodar a aquell en els terminis establerts per aquest.

Executivitat i entrada en vigor del Pla General Estructural. Aquest Pla General Estructural entrarà en vigor i serà per tant immediatament executiu, amb caràcter general, als quinze dies de la publicació de la resolució aprovatòria amb transcripció de les seves normes urbanístiques i restants documents amb eficàcia normativa en el Butlletí Oficial de la Província. La publicació de l’aprovació definitiva excusa la seva notificació individualitzada. El Pla General Estructural ha entrat en vigor l’1 de juny de 2023.

Pla Ordenació Pormenoritzada – Aprovació definitiva i entrada en vigor.

El Ple de l’Ajuntament de Beniarbeig, en sessió celebrada el dia 17 de maig de 2023, va adoptar per unanimitat dels assistents l’acord d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Pormenoritzada del municipi de Beniarbeig i la publicació íntegra de l’acord aprovatori, juntament amb la declaració ambiental i territorial estratègica, la justificació de l’alternativa seleccionada, els extractes de la memòria justificativa i de la memòria normativa i les normes urbanístiques i fitxes de zona i gestió al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant a efectes de la seva immediata entrada en vigor.

L’acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 141 de data 24 de juliol de 2023. https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/07/24_141/2023_006385.pdf

Promotor, objecte i àmbit d’aplicació. L’òrgan promotor d’aquest Pla d’Ordenació Pormenoritzada és l’Ajuntament de Beniarbeig. El Pla d’Ordenació Pormenoritzada de Beniarbeig, d’acord amb el que estableix l’article 19.3 del Text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, (d’ara endavant TRLOTUP) desenvolupa i concreta l’ordenació estructural i regula l’ús detallat del sòl i l’edificació. La integren les determinacions qualificades així per aquesta llei i aquelles altres que no tinguin específicament assignat un caràcter estructural. L’àmbit d’actuació del present Pla d’Ordenació Pormenortizada és el sòl urbà i l’urbanitzable.

Funcions del Pla d’Ordenació Pormenoritzada. Són funcions del Pla d’Ordenació Pormenoritzada:

a) Regular les ordenances generals d’edificació aplicables a tot el terme municipal, sense perjudici de les especificitats que puguin establir els plans parcials i de reforma interior, en atenció, degudament justificada, a les característiques singulars del seu sector o àrea d’ordenació específic.

b) Ordenar el sòl urbà, incloent-hi els nuclis urbanitzats, els assentaments rurals ja consolidats i els seus voltants, llevat de les àrees de reforma interior previstes. També ordenarà els àmbits de sòls semiconsolidats d’habitatge unifamiliar en medi rural mancats d’urbanització, i podrà preveure la remissió de tal ordenació al pla especial corresponent.

c) Quan ho aconselli el model d’ordenació escollit, el Pla d’Ordenació Pormenoritzada també pot ordenar àmbits d’expansió urbana classificats com a sòl urbanitzable, fins i tot, quan per la seva amplitud i característiques, puguin configurar un sector complet de pla parcial. En aquest darrer cas, el Pla d’Ordenació Pormenoritzada observarà, en el disseny de l’ordenació, els mateixos estàndards de qualitat urbana que serien exigibles per redactar un pla parcial.

Entrada en vigor i vigència del Pla d’Ordenació Pormenoritzada. Aquest Pla d’Ordenació Pormenoritzada es planteja per a un horitzó temporal de 20 anys, no obstant això, la seva vigència serà indefinida fins que se substitueixi o es modifiqui. El Pla d’Ordenació Pormenoritzada ha entrat en vigor el 14 d’agost de 2023.

Identificació i delimitació cartogràfica d’urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació a sòl urbà forestal del terme municipal de Beniarbeig

El Ple de l’Ajuntament de Beniarbeig, en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2023, va adoptar l’acord d’aprovació de la cartografia modificada de la Identificació i delimitació cartogràfica d’urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació a sòl urbà forestal del terme municipal de Beniarbeig.

El Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (en endavant, LOTUP) estableix, en la seva disposició addicional setena, mesures de prevenció dels incendis forestals d’aplicació a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals i la zona d’influència forestal. El primer paràgraf indica que els ajuntaments de municipis amb sòls forestals hauran d’identificar i delimitar cartogràficament qualsevol urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació susceptible de patir risc d’incendi forestal per estar situades a terrenys forestals o a zona d’influència forestal.

Documentació:Enllaç:
Certificat de l’Acord Plenari – Sessió de 28 de desembre de 2023 https://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2024/01/20240102_Certificado_Certificado-de-acuerdo28122023.pdf
Cartografia de la interfície urbana forestal al terme municipal de Beniarbeighttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2024/01/20231218_01-Mapa-de-Interfaz-urbano-forestal.pdf
Cartografia de la interfície urbana forestal al terme municipal de Beniarbeig sobre topografiahttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2024/01/20231218_02-Interfaz-urbano-forestal-sobre-topografico.pdf
Skip to content