965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol

Urbanisme – PGE i POP

Pla General Estructural – Aprovació definitiva i entrada en vigor.
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió celebrada el dia 21 de febrer del 2023, va adoptar per unanimitat dels assistents l’acord d’aprovació definitiva del Pla General Estructural del municipi de Beniarbeig i la publicació íntegra de l’acord aprovatori, juntament amb les directrius definitòries, normes urbanístiques i fitxes de zona i gestió al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant a efectes de la seva immediata entrada en vigor.
 
L’acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 90 de data 11 de maig de 2023. https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/05/11_90/2023_003606.pdf
 
 
Objecte i àmbit d’aplicació. El Pla General Estructural de Beniarbeig té per objecte l’ordenació, la transformació del control de la utilització del sòl, inclòs el subsòl i el vol, de la totalitat del terme municipal de Beniarbeig, així com la fixació de les facultats del dret de propietat del sòl, compreses al seu àmbit.
 
L’àmbit d’actuació del present Pla General Estructural és la totalitat del Terme Municipal de Beniarbeig.
 
Vigència del Pla General Estructural. Aquest Pla General Estructural tindrà vigència indefinida. No obstant això, se’n pot alterar el contingut mitjançant la revisió o per modificació d’algun o alguns dels elements que el constitueixin, d’acord amb les disposicions que més endavant se citen, i guardar les formalitats exigides per formular-les. En el supòsit d’aprovació d’un Pla Director Territorial de Coordinació que afecti alguna de les determinacions del present Pla General Estructural, aquest s’ha d’acomodar a aquell en els terminis establerts per aquest.
 
Executivitat i entrada en vigor del Pla General Estructural. Aquest Pla General Estructural entrarà en vigor i serà per tant immediatament executiu, amb caràcter general, als quinze dies de la publicació de la resolució aprovatòria amb transcripció de les seves normes urbanístiques i restants documents amb eficàcia normativa en el Butlletí Oficial de la Província. La publicació de l’aprovació definitiva excusa la seva notificació individualitzada. El Pla General Estructural ha entrat en vigor l’1 de juny de 2023.
 
Documentació:Enllaç:
Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 90 de data 11 de maig de 2023. Acord d’aprovació definitiva del Pla General Estructural del municipi de Beniarbeig i la publicació íntegra.https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/05/11_90/2023_003606.pdf
PGE – Memòria informativahttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-Memoria-informativa.pdf
PGE – Memòria ambientalhttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-Memoria-ambiental.pdf
PGE – DEUTS i Normes Urbanístiqueshttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-DEUTS-i-Normes-Urbanistiques.pdf
PGE – Plànols d’ordenacióhttps://drive.google.com/file/d/1dkLEdWi0OyyP1cxHU76-x3o6j46Tj6T8/view?usp=sharing
PGE – Catàleg de proteccionshttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-Cataleg-de-proteccions.pdf
PGE – Estudi acústichttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-Estudi-acustic.pdf
PGE – Estudi mobilitat urbana i transporthttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-Estudi-mobilitat-urbana-i-transport.pdf
PGE – Estudi d’inundabilitathttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-Estudi-inundabilitat.pdf
PGE – Estudi de paisatgehttps://www.beniarbeig.es/wp-content/uploads/2023/06/PGE-Estudi-de-paisatge.pdf