Projecte d’implantació de la recollida separada de bioresidus

Estás en: Inici » Projecte d’implantació de la recollida separada de bioresidus

L’objectiu principal és la implementació de recollides de residus separades, específicament per a la fracció orgànica. Això implica l’adquisició de 20 contenidors de 700 litres equipats amb panys automàtics i sobre tapes amb pany AGA. A més, es planeja distribuir 400 claus als nuclis familiars de la població. La separació de la fracció orgànica dels residus generats té múltiples beneficis. En recollir-la per separat, se’n facilita el posterior tractament i aprofitament adequat. Aquesta fracció pot ser sotmesa a processos de compostatge o digestió anaeròbica, generant així compost o biogàs, respectivament. Aquestes alternatives permeten reduir la quantitat de residus enviats a abocadors i contribueixen a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, ja que se n’aprofita el potencial energètic i se n’evita la descomposició en condicions anaeròbiques. Pel que fa a l’adquisició d’una biotrituradora Honda Bio 650 amb alimentació hidràulica i sistema d’estrès no incorporat, aquesta eina seria molt útil per al processament de la fracció orgànica recollida. La biotrituradora permet triturar les restes vegetals, branques i altres materials orgànics, convertint-los en material més fi i adequat per al seu compostatge posterior. Aquest procés agilitza i millora la qualitat del compost obtingut, ja que els materials triturats es descomponen més ràpidament. L’adquisició dels contenidors i la biotrituradora Honda Bio 650 contribuiran a millorar la gestió d’aquests residus i fomentar-ne la valorització, reduint així l’impacte ambiental i promovent pràctiques més sostenibles al municipi. L’actuació inclou les corresponents campanyes de sensibilització i educació de la ciutadania.

El projecte té un cost de 32.319,00 euros i ha estat presentat a la convocatoria, iniciada per RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoquen ajudes per a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i la millora de les existents, finançades pel Pla de recuperació, transformació i resiliència. [2023/5870]

Skip to content