Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Campanya de Nadal,Anualitat 2022

Notícies, Notícies Destacades, Subvencions

Estás en: Inici » Notícies » Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Campanya de Nadal,Anualitat 2022

 

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Campanya de Nadal, Anualitat 2022.  

El termini per a la presentació de les sol·licituds per les empreses interessades en participar en la campanya és de 5 dies hàbils a comptar des de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Beniarbeig, sense perjudici de la publicació a la BDNS i de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per tant el términi finalitza el 6 d’octubre de 2022.

Bases y Convocatoria para la Concesión de Subvenciones

Solicitud Adhesión Campaña de NAVIDAD Bono Consumo 2022

Autorización adhesión bono consumo Navidad 2022

L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Condicions de participació per part dels veïns del municipi i funcionament de recollida bons a l’Ajuntament.

Seran beneficiaris d’aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:
• Estar empadronat amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i que es mantingui l’empadronament mínim fins a la finalització d’aquesta Campanya.
• Ser major de 18 anys amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
• Estar en possessió de document nacional didentitat en vigor (DNI, NIE, Passaport). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.

Recollida de bons a l’Ajuntament:
Es posarà a disposició dels veïns de Beniarbeig un total d’1 “bo-consum” per sol·licitant empadronat al municipi de Beniarbeig que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data de publicació al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (sempre que compleixin el que estableixen aquestes bases), fins a esgotar el crèdit disponible.
Es donarà un “bo-consum” per un valor de compra de 20 euros per cada bo, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya.
Els veïns del municipi podran recollir els “bons-consum” en horari d’atenció al públic de 9:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres al Centre Cultural ubicat a Plaça 9 d´octubre, 2 havent de presentar l´original del document d’identitat o la fotocòpia del mateix. El lliurament s’efectuarà del 15 de desembre al 30 de desembre ambdós inclosos.
Aquelles persones que per dificultat de desplaçament a l’Ajuntament per al lliurament del “bo-consum”, aquest podrà ser recollit per una persona autoritzada sempre que presenti la documentació següent:
• Autorització signada pel titular representat.
• DNI original o fotocòpia del titular representat.

Activitat subvencionable

Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç i de serveis, del terme municipal de Beniarbeig, a través dels bons que es repartiran d’acord amb allò estipulat en aquestes bases.

Utilització dels bons

Els consumidors presentaran el seu bo perquè l’establiment el bescanviï en el moment de la compra, impresos en paper, com a pagament de la compra que facin a qualsevol dels establiments adherits a la campanya, des del 15 de desembre al 31 de desembre ambdós inclosos .
Es pot utilitzar més d’un abonament per compra i cada abonament s’ha d’utilitzar pel seu import total en una sola vegada.
Arribada la data de l’1 de gener de 2023, el bo queda sense efecte, sense possibilitat de reintegrament, ni renovació del bo.

Et pot interessar:

Skip to content