Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi suposa sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig

Notícies, Notícies Destacades, Subvencions

Estás en: Inici » Notícies » Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi suposa sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig

Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi suposa sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, anualitat 2023

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatoria de Subvencions amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2023. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant. L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.
Finançament.
1. La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 56.521,00 euros que es finançaran amb càrrec a la subvenció rebuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals de Beniarbeig, Anualitat 2023.
2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària, i en tot cas, fins a esgotar-se el crèdit destinat a la convocatòria.
Tramitació. Per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Beniarbeig mitjançant certificat electrònic i utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte. https://beniarbeig.sedelectronica.es

Et pot interessar:

Skip to content