Convocatòria per a la concessió d’ajudes al transport de l’alumnat de formació universitària de grau o formació professional de grau superior per al Curs 2022-2023

Notícies, Notícies Destacades, Subvencions

Estás en: Inici » Notícies » Convocatòria per a la concessió d’ajudes al transport de l’alumnat de formació universitària de grau o formació professional de grau superior per al Curs 2022-2023

Convocatòria per a la concessió d’ajudes al transport de l’alumnat de formació universitària de grau o formació professional de grau superior per al Curs 2022-2023.

Objecte. Aquesta convocatòria té com a finalitat establir ajudes econòmiques que contribueixin a pal·liar el cost dels desplaçaments als estudiants que cursen estudis universitaris de grau o formació professional de cicle superior, en modalitat presencial, a centres situats fora del terme municipal de Beniarbeig.

Quantia de les ajudes. La quantia de l’ajuda serà la següent:

 De 200,00 euros com a màxim a cada beneficiari quan la distància entre el domicili familiar i el centre d'estudis sigui fins a 40 quilòmetres.
 De 400,00 euros com a màxim quan aquesta distància sigui superior a 40 quilòmetres.

En el cas que el nombre de beneficiaris supere l’import que com a màxim es pot atorgar, l’òrgan competent procedirà al prorrateig, entre els peticionaris de la subvenció, de l’import global màxim destinat a aquesta convocatòria.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds.

 Les sol·licituds, que aniran acompanyades de la documentació i informació requerides, es presentaran mitjançant model normalitzat (ANNEX I) habilitat a aquest efecte i disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Beniarbeig (www.beniarbeig.sedelectronica.es) i es realitzarà únicament per mitjans electrònics en aplicació del que disposa l'article 14.3 de la LPACAP.
 El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins al 3 de maig de 2023 ambdós inclosos.

Documentació:

Bases ajudes transport estudis Universitaris i Cicle Superior Formació Professional Curs 2022-2023

Annex I – Sol·licitud – Ajudes transport 2022-23

Annex II – Autorització – Ajudes transport 2022-23

Annex III – Compte justificatiu – Ajudes transport 2022-23

Base de dades nacional de subvencions

Publicació extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant nº 68 de 6 d’abril de 2023.

Et pot interessar:

Skip to content