965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

La història de Beniarbeig mostrada a través de la parròquia

Després de La educación en Beniarbeig 1827-2015 (2015), el beniarbegí David José Trallero Bautista (Barbastro, 1959) continua amb la seua aportació a la bibliografia local amb Iglesia San Juan Bautista 1733 (2020), amb la que ha volgut recopilar la història de la parròquia de Beniarbeig.

Segons el mateix autor, no ha volgut «que se centre únicament en el temple i el patrimoni material, com puguen ser les pintures, sinó es vol abastar tots els elements de la parròquia, entenent a aquesta com a la comunitat». És per això que l’obra té un plantejament holístic, i hi estan presents l’arquitectura, però també es fa un repàs a l’evolució de la litúrgia, a l’ordenació de la missa, a la música i al calendari de les celebracions cristianes locals, posant al centre de tot això a les persones que ho han fet possible, no només als rectors de la parròquia, sinó també a tots els qui en tenen cura de l’església i tota la seua activitat.

Es tracta d’un volum en el que la fotografia té un lloc prominent, amb el que s’aconsegueix que la lectura de les més de 500 pàgines no resulte tediosa, cosa a la que també contribueixen els exhaustius llistats i relacions que, a banda de documentar els raonaments de l’autor, també poden satisfer als més curiosos. En aquest mateix sentit, pel que fa a l’acte lector, per a Trallero «el llibre no està pensat sols per a llegir-lo de principi a fi, ja que es pot anar consultant aleatòriament els apartats que més ens abellisquen, detindre’ns en un llistat que ens interesse o repassar les fotos que ens fan recordar el passat».

Tant l’anterior llibre dedicat a l’educació com el seu blog personal són proves fefaents del seu interès per la història i tradicions beniarbegines, una passió que ell mateix reconeix argumentant que «com se sap, jo no sóc nascut a Beniarbeig, però des de que vaig arribar ací m’he interessat per la història del poble i de les persones d’ací, crec que la curiositat per allò local és una de les millors maneres d’integrar-se en un lloc». Però a la pregunta de per què va triar aquesta temàtica, ens explica que «tot va començar un dia conversant amb Don Melchor [rector de Beniarbeig 1995 1998] va ser ell qui em va preguntar si sabia d’on provenia el patronatge de Sant Roc en les festes locals». És a partir d’eixe moment quan Trallero comença a investigar i a recopilar material relacionat amb la parròquia, una tasca sense la qual avui en dia ens resultaria més complicat conèixer alguns aspectes ben curiosos, com que l’encarregat de la construcció del temple va ser José Uberos, nascut a Aiora (la Vall de Cofrents) en 1640, que el 22 d’octubre de 1598 va tindre lloc un procés inquisitorial contra el beniarbegí Jerónimo Bueso, o que en el s.XVIII ací va exercir com a rector Juan Buatista Herán Arand, el qual estava estretament relacionat amb persones de referència de l’època, com Gregori Maians i Siscar (Oliva, 1699 – València, 1781).

Encara que la història parroquial es remunta a molts anys abans, Iglesia San Juan Bautista 1733 pren com a referència la data en que es va finalitzar l’església dedicada a Sant Joan Baptista, un homenatge que Trallero ha volgut fer a aquesta, ja que segons ell, «més enllà de les creences religioses de cadascú, els temples deuen ser espais de tranquil·litat i de pau, que conviden a la reflexió amb u mateix». Aquesta voluntat integradora dels temples també s’ha vist traslladada a la portada, on la silueta original de l’església s’ha vist modificada de manera que la part de la dreta recorda a la forma d’un natzaré, mentre que la de l’esquerra s’assembla a un minaret musulmà, fent referència així a la religió predominant en aquest poble fins a l’expulsió dels moriscos al 1609.

Per a tots aquells que estiguen interessats en el llibre, la biblioteca ha incorporat uns quants exemplars al seu fons, i en el cas d’aquells que desitgen adquirir-lo, el seu preu de venda és de 20€ i es troben a disponibles en els dos forns de la localitat.

 

The history of Beniarbeig as seen through the church.

After La educación en Beniarbeig 1827-2015 (2015), David José Trallero Bautista (Barbastro, 1959), resident of Beniarbeig, continues his contribution to local literature with Iglesia San Juan Bautista 1.733 (2020), in which he has wanted to collate information on the history of the church.

According to the writer himself, he didn’t want to ‘focus only on the church and the material patrimony, like paintings, but to look at all aspects of the church, seeing it as a community’. So the book has a holistic approach, it talks of the architecture, but there is also a study of the liturgy, the ordenation of mass, music and the calendar of local Christian celebrations, placing at the centre all those who have made it possible, not only priests and pastors, but also those who look after the church and its activities.

It’s a book in which photographs have a prominant role, so reading the 500 plus pages doesn’t become tedious, and exhaustive lists also make a contribution, serving to both document the thought processes of the writer, bur also satisfying the most curious. In this sense, with respect to the reading of the book, for Trallero «the book isn’t intended to be read from beginning to end, we can randomly look at the sections which most interest us, stop at a list which interests or look at the photos which remind us of the past».

Not only his previous book devoted to education but also his personal blog are irrefutable proof of his interest in the history and traditions of Beniarbeig, a passion which he himself recognises, arguing that «as you know, I wasn’t born in Beniarbeig, but since I came here I have been interested in the history of the village and the people from here, I think that curiousity for local things is one of the best ways of integrating in a place». But in answer to the question of why he chose this particular topic, he says that «it all started one day talking to Don Melchor [priest in Beniarbeig 1995 -1998] who asked me if I knew anything about the origins of the patron saint San Roque in the local fiestas ». From that moment, Trallero started to investigate and collect material relating to the church, a task without which it would be more difficult today to know about some of the curiosities, such as the fact that the person in charge of the building of the church was José Uberos, born in Ayora (Valle de Cofrentes) in 1640, and that on 22nd October 1598 there was an inquisitorial trial against Jerónimo Bueso, resident of Beniarbeig, or that in the 18th century Juan Buatista Heran Aranda was priest and was closely linked with important people of the time, like Gregorio Mayans (Oliva, 1699 – Valencia, 1781).

Although the history of the church goes back to many years before, the Iglesia San Juan Bautista 1733 makes reference to the date on which the church, dedicated to Saint John the Baptist, was finished, a homage which Trallero wanted to make as, according to him, «beyond the religious beliefs of everyone, churches should be places of tranquility and peace, which invite people to reflect on themselves ». This all encompassing willingness of churches can also been seen displayed on the front cover, where the original silhouette of the church has been modified so that the part on the right takes the form of a Nazarene, while the one on the left looks like a Muslim minaret, referring to the religion which was predominant in the village until the expulsion of the Moors in 1609.

For anyone interested in the book, the library has added some copies to its stock, and anyone who wants to buy it , it is on sale for 20€ at the two bakeries in the village.

 

La historia de Beniarbeig mostrada a través de la parraquia

Tras La educación en Beniarbeig 1827-2015 (2015), el beniarbegí David José Trallero Bautista (Barbastro, 1959) continúa con su aportación a la bibliografía local con Iglesia San Juan Bautista 1.733 (2020), con la que ha querido recopilar la historia de la parroquia de Beniarbeig.

Según el mismo autor, no quiso «que se centrase únicamente en el templo y el patrimonio material, como puedan ser las pinturas, sino se pretende abarcar todos los elementos de la parroquia, entendiendo a ésta como a la comunidad». Es por ello que la obra tiene un planteamiento holístico, y están presentes la arquitectura, pero también se hace un repaso a la evolución de la liturgia, a la ordenación de la misa, a la música y al calendario de las celebraciones cristianas locales, poniendo en el centro de todo esto a las personas que lo han hecho posible, no sólo a los curas y párrocos, sino también a todos los que están al cuidado de la iglesia y de todas sus actividades.

Se trata de un volumen en el que la fotografía tiene un lugar prominente, con lo que se consigue que la lectura de las más de 500 páginas no resulte tediosa, algo a lo que también contribuyen los exhaustivos listados y relaciones que, a parte de documentar los razonamientos del autor, también pueden satisfacer a los más curiosos. En este mismo sentido, con respecto al acto lector, para Trallero «el libro no está pensado sólo para leerlo de principio a fin, ya que se pueden ir consultando aleatoriamente los apartados que más nos apetezcan, detenerse en un listado que nos interese o repasar las fotos que nos hacen recordar el pasado».

Tanto el anterior libro dedicado a la educación como su blog personal son pruebas fehacientes de su interés por la historia y tradiciones beniarbeginas, una pasión que él mismo reconoce argumentando que «como se sabe, yo no soy nacido en Beniarbeig, pero desde que llegué aquí me he interesado por la historia del pueblo y de las personas de aquí, creo que la curiosidad por lo local es una de las mejores maneras de integrarse en un sitio». Pero a la pregunta de por qué eligió esta temática, nos cuenta que «todo comenzó un día conversando con Don Melchor [párroco de Beniarbeig 1995 -1998] fue él quien me preguntó si sabía de donde provenía el patronazgo de San Roque en las fiestas locales ». Es a partir de ese momento cuando Trallero empieza a investigar y a recopilar el material relacionado con la parroquia, una tarea sin la que hoy en día nos resultaría más complicado conocer algunos aspectos curiosos, como que el encargado de la construcción del templo fue José Uberos, nacido en Ayora (Valle de Cofrentes) en 1640, que el 22 de octubre de 1598 tuvo lugar un proceso inquisitorial contra el beniarbegí Jerónimo Bueso, o que en el siglo XVIII aquí desempeñó su tarea como párroco Juan Buatista Heran Aranda, quien estaba estrechamente relacionado con personas de referencia de la época, como Gregorio Mayans (Oliva, 1699 – Valencia, 1781).

Aunque la historia parroquial se remonta a muchos años antes, Iglesia San Juan Bautista 1733 toma como referencia la fecha en que se finalizó la iglesia dedicada a San Juan Bautista, un homenaje que Trallero ha querido hacer a esta, ya que según él, «más allá de las creencias religiosas de cada uno, los templos deben ser espacios de tranquilidad y de paz, que invitan a la reflexión con uno mismo ». Esta voluntad integradora de los templos también se ha visto trasladada a la portada, donde la silueta original de la iglesia se ha visto modificada de forma que la parte de la derecha recuerda a la forma de un nazareno, mientras que la del izquierda se parece a un minarete musulmán, haciendo referencia así a la religión predominante en este pueblo hasta la expulsión de los moriscos en 1609.

Para todos aquellos que estén interesados en el libro, la biblioteca ha incorporado unos cuantos ejemplares en su fondo, y en el caso de aquellos que desean adquirirlo, su precio de venta es de 20€ y se encuentran disponibles en los dos hornos de la localidad.

 

Pin It on Pinterest