965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

La regidoria d’Educació ofereix una any més L’Escoleta d’Estiu 2020 amb un programa amb varietat de propostes per a tots els gustos i totes les edats basat en la seva experiència en l’organització d’activitats lúdiques i d’estiu per a xiquets i xiquetes d’infantil i primària. Degut a la situació excepcional que estem vivint i a les mesures que s’hauran de prendre és convenient fer una previsió del nombre d’alumnat, ja que la viabilitat del servei dependrà del nombre d’inscripcions.

Les possibilitats de matrícula són: Juliol; Juliol i Agost; i Agost (no s’admeten setmanes, ni dies solts). El preu està encara per determinar i l’horari serà de 9:00 a 13:30.

Tots aquells que estiguen interessats en fer ús d’aquest servei, poden realitzar la preinscripció fins al 19 de juny enviant un correu electrònic a info@beniarbeig.org i indicant:

Assumpte: Preinscripció Escoleta d’Estiu
Nom de l’alumne:
Edat:
Nom pare/mare/tutor/a:
Telèfon de contacte:
Dates d’assistència:

  • Juliol
  • Juliol + agost
  • Agost

The Councillor for Education is proposing a Summer School 2020 with a programme with a variety of proposals for all tastes and ages based on previous experience in organising play activities and summer activities for primary school children. Due to the exceptional circumstances we are experiencing, it would be helpful to have an idea of numbers, as the viability of the service will depend on the number of enrolments .

The options are: July, July and August, and August (not on a weekly or daily basis). The price has yet to be determined and the timetable will be 9am to 1.30pm.

Anyone interested is making use of the service can put their children’s names down before 19th June, sending an email to info@beniarbeig.org giving:

Subject: pre enrolment summer school
Name of the pupil:
Age:
Name of father/mother/guardian:
Contact telephone number :
Dates of attendance:

  • July
  • July +August
  • August

La concejalía de Educación ofrece una año más La Escuela de Verano 2020 con un programa con variedad de propuestas para todos los gustos y todas las edades basado en su experiencia en la organización de actividades lúdicas y de verano para niños y niñas de infantil y primaria. Debido a la situación excepcional que estamos viviendo y en las medidas que se deberán tomar es conveniente hacer una previsión del número de alumnado, ya que la viabilidad del servicio dependerá del número de inscripciones.

Las posibilidades de matrícula son: Julio; Julio y Agosto; y Agosto (no se admiten semanas, ni días sueltos). El precio está todavía por determinar y el horario será de 9:00 a 13:30.

Todos aquellos que estén interesados ​​en hacer uso de este servicio, pueden realizar la preinscripción hasta el 19 de junio enviando un correo electrónico a info@beniarbeig.org e indicando:

Asunto: Preinscripción Escuela de Verano
Nombre del alumno:
Edad:
Nombre padre / madre / tutor / a:
Teléfono de contacto:
Fechas de asistencia:

  • Julio
  • Julio + agosto
  • Agosto

Pin It on Pinterest