965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Espanyol
Informació pública del projecte de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l’Espai Públic

Informació pública del projecte de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l’Espai Públic

Informació pública del projecte de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l’Espai Públic.

De conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Beniarbeig inicia l’obertura d’un període d’audiència, com a part del procés d’elaboració de l’esborrany del projecte de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l’Espai Públic, durant un termini de 15 dies, comptat a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant.

L’esborrany del projecte de l’Ordenança es pot consultar en el següent enllaç y en el portal de Transparència de l’Ajuntament (https://beniarbeig.sedelectronica.es/transparency/) en l’apartat de <<Normativa / Projectes en tramitació>>. Les al·legacions, suggeriments o observacions podran ser remeses per a la seua consideració al Registre General de l’Ajuntament de Beniarbeig, situat en la plaça del 9 d’octubre, 1, 03778 Beniarbeig, sense perjudici del que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.