965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

La segona conferència dels Encontres a Beniarbeig 2020 reuneix a més de 80 assistents d’arreu de la comarca.

La professora de l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló, de la Universitat Jaume I, valentuber i estudiosa de l’obra del poeta de Burjassot, Aina Monferrer, reuní el passat 27 de febrer un nombrós públic que omplia la Biblioteca de Beniarbeig per a exposar els records de la guerra del 36 al 39 i de la postguerra continguts als escrits de Vicent Andrés Estellés.

Tot i que segons reconeixia la conferenciant, el tema bèl·lic no és central en l’obra del poeta, sí que apareix esmentat abundosament en molts dels seus llibres, tant en prosa memorialística com en molts dels seus llibres de versos. Per a preparar l’exposició, Aina Monferrer explicà que havia fet una cerca exhaustiva de mots com “guerra”, “soldat”, “postguerra”, etc. I el resultat va ser una completa exposició de referències, d’aparicions i de recursos literaris amb què el poeta reviu uns episodis que en realitat va conèixer en una edat molt primerenca però que després van marcar profundament la seua vida.

Per citar algunes obres estellesianes cabdals en relació al tema de la conferència, Monferrer va citar les memòries del poeta, Animal de records, i poemaris com Llibre de meravelles, Ora marítima, Primera soledad i Testimoni d’Horaci, unes referències que remeten a la influència que, segons confessa el poeta, va tenir Shakespeare en la seua obra, o a la presència de personatges importants de la seua vida com Martí Domínguez i José Ombuena o a la necessitat de guanyar-se la vida al diari Las Provincias.

A partir d’aquest visió de conjunt, Aina Monferrer es va endinsar en el tractament dels temes Estellesians més recurrents com l’amor, la mort, la repressió, la infantesa i la història nacional dels valencians, aquest darrer punt especialment a través del Mural del País Valencià.

Finalment, hi hagué temps per a esmentar alguns recursos literaris amb què Estellés tracta el tema de la guerra: la metonímia, la sinestèsia o la metàfora quan relaciona la guerra amb un arrap en la carn, amb la nit, amb la cova, amb la fosca, etc. I l’al·lusió de les marques de la guerra no només en les persones —la dona de dol— sinó també en la natura i en les pedres dels edificis, per exemple, que encara testimonien aquells fets.

The second Encontres a Beniarbeig lecture attracted more than 80 people from the area

On 27th February Aina Monferrer, teacher at the Escuela Oficial de Idiomas de Castellón, from the Universidad Jaume I, ‘valentuber’ and student of the works of the poet from Burjassot, gave a lecture to a large public to present the memories of the war from 1936 to 1939 and the postwar period contained in the writings of Vicent Andrés Estellés.

As the presenter recognised, the theme of war isn’t central to the works of the poet, but it mentioned frequently in many of his books, not only in commemorative prose but also in many of his books of verses. To prepare the lecture, Aina Monferrer explained that she had done an exhaustive search of words like ‘war’, ‘soldier’ ‘postwar’ etc. And the result was a complete display of references, appearances and literary resources with which the poet relives some episodes which in reality he lived through at a very early age but which deeply affected his later life.

To quote some of Estelle’s’ works in relation to the theme of the lecture, Monferrer quoted the memoires of the poet, Llibre de meravelles, Ora marítima, Primera soledad and Testimoni d’Horaci, some references which refer to the influence which, as the poet confesses, Shakespeare had on his work, or the presence of important people in his life, like Martí Domínguez and José Ombuena, or his need to to earn his living at the newspaper Las Provincias.

From this vision as a whole, Aina Monferrer went into the treatment of Estellés’ most recurring themes like love, death, repression, infancy and the national history of the Valencian people, this latter point especially through the Mural del País Valencià .

Finally, there was time to mention some literary resources with which Estellés deals with the theme of war: figures of speech, synaesthasia or metaphor when it relates to war with a scratch in the flesh, like night, the cave, darkness, etc. and the mention of the marks of war, not only on people – the mother in mourning – but also on nature and the stones of the buildings, for example, which are still testimony to those facts.

La segunda conferencia de los Encontres a Beniarbeig 2020 reune a mas de 80 asistentes de toda la comarca.

La profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón, de la Universidad Jaume I, valentuber y estudiosa de la obra del poeta de Burjassot, Aina Monferrer, reunió el pasado 27 de febrero un numeroso público que llenaba la Biblioteca de Beniarbeig para exponer los recuerdos de la guerra del 36 al 39 y de la posguerra contenidos a los escritos de Vicent Andrés Estellés.

Aunque según reconocía la conferenciante, el tema bélico no es central en la obra del poeta, sí aparece mencionado abundantemente en muchos de sus libros, tanto en prosa memorialística como en muchos de sus libros de versos. Para preparar la exposición, Aina Monferrer explicó que había hecho una búsqueda exhaustiva de palabras como “guerra”, “soldado”, “posguerra”, etc. Y el resultado fue una completa exposición de referencias, de apariciones y de recursos literarios con que el poeta revive unos episodios que en realidad conoció en una edad muy temprana pero que después marcaron profundamente su vida.

Por citar algunas obras estellesianas capitales en relación al tema de la conferencia, Monferrer citó las memorias del poeta, Llibre de meravelles, Ora marítima, Primera soledad y Testimoni d’Horaci, unas referencias que remiten a la influencia que, según confiesa el poeta, tuvo Shakespeare en su obra, o la presencia de personajes importantes de su vida como Martí Domínguez y José Ombuena o a la necesidad de ganarse la vida en el diario Las Provincias.

A partir de este visión de conjunto, Aina Monferrer se adentró en el tratamiento de los temas estellesiana más recurrentes como el amor, la muerte, la represión, la infancia y la historia nacional de los valencianos, este último punto especialmente a través del Mural del País Valencià .

Finalmente, hubo tiempo para mencionar algunos recursos literarios con que Estellés trata el tema de la guerra: la metonimia, la sinestesia o la metáfora cuando relaciona la guerra con un arañazo en la carne, con la noche, con la cueva, con la oscuridad, etc. Y la alusión de las marcas de la guerra no sólo en las personas -la mujer de luto- sino también en la naturaleza y en las piedras de los edificios, por ejemplo, que todavía testimonian aquellos hechos.

Pin It on Pinterest