965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Finalitzat el contracte amb l’empresa SINMA Ondara, que venia fent la recollida de residus al poble, l’Ajuntament ha tramitat un expedient de contractació d’aquest servei, que, per exigir-ho així la nova Llei de Contractes del Sector Públic de 2017, s’ha fet pel procediment obert, en el qual poden presentar-se totes les empreses que acomplesquen els requisits legals, ja que la llei no permet ja fer-ho pel procediment negociat, en què es convidava a tres empreses a presentar ofertes. Es van presentar dues ofertes, la de SINMA, de 81.500 euros, i la de Innovia COPTALIA, de 73.636 euros, en els dos casos més l’IVA corresponent (10%).

Finalment, s’ha adjudicat el contracte a l’oferta més econòmica, amb una durada d’un any. La nova empresa contractista Innovia COPTALIA, que és la que presta el servei també a Orba, la Vall de Laguar i Benidoleig, començarà a fer-ho a Beniarbeig l’1 de febrer.

Com sempre, l’Ajuntament demana la col·laboració dels ciutadans, respectant les normes sobre horaris i sobre ús dels diferents tipus de contenidors, perquè el servei de recollida de residus funcione el millor possible i cada vegada es recicle un major volum de residus, una cosa que és important en la lluita contra el canvi climàtic.

El calendari de recollida de residus per a l’any 2020 està ja a disposició dels veïns en la pàgina web de l’Ajuntament.

When the contract with SINMA Ondara, the company which came to collect the rubbish in the village, finished, the Town Hall issued a tender for the contract for the service which, as required by the new law Llei de Contractes del Sector Públic de 2017, was done as an open process in which any company which meets the legal requirements can apply. As the law does not allow it to be done on the basis of negotiation, three companies were invited to make offers. Two offers were presented, one from SINMA for 81,500 euros and one from Innovia COPTALIA, for 73,636 euros, both of them plus IVA (10%).

The cheaper offer was accepted, with a contract of one year. The new company Innovia COPTALIA, which also services Orba, la Vall de Laguar and Benidoleig, will start in Beniarbeig on 1st February.

As always, the Town Hall requests the collaboration of everyone, respecting the collection times and the use of the different containers, so that the rubbish collection service might function as well as possible and so that more and more rubbish can be recycled, something very important in the fight against climate change.

The calendar for the rubbish collection for 2020 is available for everyone on the Town Hall’s webpage.

Finalizado el contrato con la empresa SINMA Ondara, que venía haciendo la recogida de residuos en el pueblo, el Ayuntamiento ha tramitado un expediente de contratación de este servicio, que, por exigirlo así la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017, se ha hecho por el procedimiento abierto, en el que pueden presentarse todas las empresas que cumplan los requisitos legales, ya que la ley no permite ya hacerlo por el procedimiento negociado, en el que se invitaba a tres empresas a presentar ofertas. Se presentaron dos ofertas, la de SINMA, de 81.500 euros, y la de INNOVIA COPTALIA, de 73.636 euros, en ambos casos más el IVA correspondiente (10%). Se ha adjudicado el contrato a la oferta más económica, con una duración de un año. La nueva empresa contratista INNOVIA COPTALIA, que es la que presta el servicio también en Orba, La Vall de Laguar y Benidoleig, empezará a hacerlo en Beniarbeig el 1 de febrero.

Como siempre, el Ayuntamiento pide la colaboración de los ciudadanos, respetando las normas sobre horarios y sobre uso de los diferentes tipo de contenedores, para que el servicio de recogida de residuos funcione lo mejor posible y cada vez se recicle un mayor volumen de residuos, algo que es importante en la lucha contra el cambio climático.

Pin It on Pinterest