Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022

Notícies, Notícies Destacades, Subvencions

Estás en: Inici » Notícies » Convocatòria de Subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022

 

L’Ajuntament de Beniarbeig obre la convocatòria de subvencions en matèria de la Campanya de Foment del Consum al comerç local de Beniarbeig, mitjançant l’emissió de “Bons-Consum”, finançats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, Anualitat 2022.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per les empreses interessades en participar en la campanya és de 5 dies hàbils a comptar des de la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Beniarbeig, sense perjudici de la publicació a la BDNS i de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, per tant el términi finalitza el 6 d’octubre de 2022.

Bases y Convocatoria para la Concesión de Subvenciones

Solicitud Adhesión Campaña Bono Consumo 2022

Autorizacion adhesión bono consumo 2022

L’extracte de la convocatòria es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

Condicions de participació per part dels veïns del municipi i funcionament de recollida bons a l’Ajuntament.

Condicions de participació:

Seran beneficiaris d’aquesta campanya les persones que compleixin els requisits següents:

1. Estar empadronat amb anterioritat al 3 de juny del 2022 i que es mantingui l’empadronament mínim fins a la finalització d’aquesta Campanya.

2. Ser major de 18 anys abans del 3 de juny de 2022.

3. Estar en possessió de document nacional d’identitat en vigor (DNI, NIE, Passaport). No es reconeixerà com a beneficiari si es detecta falsedat, omissió o ocultació de documentació sol·licitada.

Recollida de bons a l’Ajuntament: Es posarà a disposició dels veïns de Beniarbeig un total d’1 “bo-consum” per habitant empadronat al municipi de Beniarbeig que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data 3 de juny de 2022 (sempre que compleixin allò establert a les presents bases).

Es donarà un “bo-consum” per un valor de compra de 10 euros per cada bo, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya.

En cas que finalitzada la campanya s’hagin produït excedents es procedirà a realitzar un altre repartiment els dies següents a la finalització de la campanya, amb un màxim de dos bons més per habitant (condicionat a la disponibilitat de crèdit), sempre que es compleixin els requisits exigits en aquestes bases, i sense que això doni lloc a una nova convocatòria.

Els veïns del municipi podran recollir els “bons-consum” en horari d’atenció al públic de 11 a 13 hores de dilluns a divendres a l’Ajuntament ubicat a Plaça 9 d´octubre, havent de presentar l’original del document d’identitat. El lliurament es farà des del 7 d’octubre fins al 31 d’octubre.

Aquelles persones que per dificultat de desplaçament a l’Ajuntament per al lliurament del “bo-consum” podrà ser recollit per una persona autoritzada sempre que presenti la documentació següent:

• Autorització signada pel titular representat.

• DNI original del titular representat.

7. Activitat subvencionable

Serà subvencionable tota compra de béns i serveis en establiments de comerç i de serveis, del terme municipal de Beniarbeig, a través dels bons que es repartiran d’acord amb allò estipulat en aquestes bases.

8. Utilització dels bons

Els consumidors presentaran el seu bo perquè l’establiment el bescanviï en el moment de la compra, impresos en paper, com a pagament de la compra que facin a qualsevol dels establiments adherits a la campanya, del 7 d’octubre al 23 d’octubre inclusivament. En cas d’existència de crèdit s’obrirà un nou període de 24 d’octubre a 31 d’octubre.

Es pot utilitzar més d’un abonament per compra i cada abonament s’ha d’utilitzar pel seu import total en una sola vegada.

Arribada la data del 31 d’octubre, el bo quedaran sense efecte, sense possibilitat de reintegrament, ni renovació del bo.

Et pot interessar:

Skip to content