965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

Durant aquests últims dies s’ha procedit a la neteja del tram urbà del riu Girona, concretament s’han retirat les canyes (Arundo donax) i demés vegetació que ocupava el llit del riu. L’actuació forma part del conveni signat entre l’Ajuntament de Beniarbeig i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, pel qual el consistori local és l’encarregat del manteniment del tram que transcorre pel terme municipal. Aquesta neteja es fa en un moment en que les canyes ja començaven a créixer i en el que també s’inicia la temporada de major probabilitat de pluges torrencials.

Per la seua banda, la CHX porta ja temps realitzant actuacions en les ribes del riu, unes tasques que s’han dut a terme des de Beniarbeig fins als Poblets, i amb les que s’han retirat els canyars i s’han instal·lat unes teles de grans dimensions amb les que es pretén acabar amb les arrels de les canyes. El propòsit de la CHX és d’ací un parell d’anys retirar les teles i plantar vegetació autòctona de ribera, ja que aquesta, a banda del seu valor ecològic, no presenta tantes complicacions per a la correcta circulació de l’aigua en episodis de pluges torrencials. Cal recordar que la canya és una planta al·lòctona d’origen asiàtic i catalogada com a invasora, que és fàcilment arrancada del sol quan el cabal del riu creix i que pot provocar embossaments.

The section of the river Girona running through the village has been cleaned over recent days, more specifically the bamboo (Arundo donax) and other vegetation in the riverbed have been removed. The work is part of the agreement signed between Beniarbeig Town Hall and the Confederación Hidrográfica del Júcar, meaning that the town hall is responsible for the maintenance of the section which runs through the village. The cleaning has been done just as the bamboo was starting to grow and at a point in time when there is more likelihood of heavy rain.

For its part, the CHJ has been working on the river banks for some time on the section from Beniarbeig to Els Poblets, removing reeds and putting down large sections of suppressant material to kill off the roots of the reeds. The proposal of the CHJ is to remove the material in a couple of years and plant indigenous riverbank species as, apart from their ecological value, they don’t cause as many complications for the circulation of the water during periods of heavy rain. It is worth remembering that bamboo is a foreign plant with its origins in Asia, and it is classed as an invasive plant uprooted easily when the water level rises and causing blockages.

Durante estos últimos días se ha procedido a la limpieza del tramo urbano del río Girona, concretamente se han retirado las cañas (Arundo donax) y demás vegetación que ocupaba el lecho del río. La actuación forma parte del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Beniarbeig y la Confederación Hidrográfica del Júcar, por el que el consistorio local es el encargado del mantenimiento del tramo que transcurre por el término municipal. Esta limpieza se hace en un momento en que las cañas ya empezaban a crecer y en el que también se inicia la temporada de mayor probabilidad de lluvias torrenciales.

Por su parte, la CHJ lleva ya tiempo realizando actuaciones en las orillas del río, unas tareas que se han llevado a cabo desde Beniarbeig hasta Els Poblets, y con las que se han retirado los cañaverales y se han instalado unas telas de grandes dimensiones con las que se pretende acabar con las raíces de las cañas. El propósito de la CHJ es en un par de años retirar las telas y plantar vegetación autóctona de ribera, ya que ésta, aparte de su valor ecológico, no presenta tantas complicaciones para la correcta circulación del agua en episodios de lluvias torrenciales. Cabe recordar que la caña es una planta alóctona de origen asiático y catalogada como invasora, que es fácilmente arrancada del suelo cuando el caudal del río crece y que puede provocar atascos.

Pin It on Pinterest