965 76 60 18 - Plaza 9 de octubre, 03778 Beniarbeig ajuntament@beniarbeig.org Valencià Español

La cancel·lació de les Festes 2020 ha fet que el consistori haja decidit adaptar la partida pressupostària per a dedicar-la a inversions per millorar les vies públiques i altres despeses derivades de la pandèmia.

La decisió plenària es va fer a finals de 2020 i va quedar de la següent manera:

Pressupost Festes 2020:

 • Despeses Festes Patronals: 10.500 €
 • Aportació Comissió Festes 2020: 37.500 €
 • Aportació Penya Taurina 2020: 16.000 €

Total 64.000

Nous projectes:

 • Vorera i serveis Avinguda de la Rectoria: 17.034,94 €
 • Adquisició Material higienicosanitari COVID-19: 6.000,00 €
 • Vorera Carrer Montgó: 2.500,00 €
 • Mur contenció Avinguda de la Rectoria: 2.168,61 €
 • Vial connexió Avinguda Dénia amb Carrer Sénia: 1.915,01 €
 • Aportació a el pla provincial estalvi energètic 2016: 1.579,35 €
 • Xarxa sanejament soterrani auditori: 3.814,78 €
 • Ampliació coordinació seguretat i salut: 12.603,36 €
 • Retolació auditori (part no subvencionada): 2.702,07 €
 • Xarxa protecció camp de futbol 932,46 €
 • Altres inversions: 12.749,42 €

Total: 64.000,00 €

The cancellation of the 2020 fiestas has led the Town Hall to adapt that part of the budget and use it invest in improvements of the public highways and other expenses arising from the pandemic.

The decision was made at a council meeting at the end of 2020 as follows:

Fiesta budget 2020:

 • Fiesta expenses: 10.500 €
 • Contribution from the Comisión Fiestas 2020: 37.500 €
 • Contribution from the Peña Taurina 2020: 16.000 €

Total 64.000€

New projects:

 • Pavement and services Avenida de la Rectoría: 17,034.94 €
 • Purchase of hygiene material COVID-19: 6,000.00 €
 • Pavement Calle Montgó: 2,500.00 €
 • Retaining wall Avenida de la Rectoría: 2,168.61 €
 • Road connecting Avenida Dénia with Calle Sénia: 1,915.01 €
 • Contribution to the provincial ‘save energy’ plan 2016: 1,579.35 €
 • Drainage system basement of the auditorium: 3,814.78 €
 • Extension and coordination of health and safety : 12,603.36 €
 • Lettering on the auditorium (the part not covered by the grant): 2,702.07 €
 • Protection net at the football pitch 932.46 €
 • Miscellaneous investments: 12,749.42 €

Total: 64,.000.00 €

La cancelación de las Fiestas 2020 ha hecho que el consistorio haya decidido adaptar la partida presupuestaria para dedicarla a inversiones para mejorar las vías públicas y otros gastos derivados de la pandemia.

La decisión plenaria se hizo a finales de 2020 y quedó de la siguiente manera:

Presupuesto Fiestas 2020:

 • Gastos Fiestas Patronales: 10.500 €
 • Aportación Comisión Fiestas 2020: 37.500 €
 • Aportación Peña Taurina 2020: 16.000 €

Total 64.000

Nuevos proyectos:

 • Acera y servicios Avenida de la Rectoría: 17.034,94 €
 • Adquisición Material higiénico COVID-19: 6.000,00 €
 • Acera Calle Montgó: 2.500,00 €
 • Muro contención Avenida de la Rectoría: 2.168,61 €
 • Vial conexión Avenida Dénia con Calle Sénia: 1.915,01 €
 • Aportación a el plan provincial ahorro energético 2016: 1.579,35 €
 • Red saneamiento sótano auditorio: 3.814,78 €
 • Ampliación coordinación seguridad y salud: 12.603,36 €
 • Rotulación auditorio (parte no subvencionada): 2.702,07 €
 • Red protección campo de fútbol 932,46 €
 • Otras inversiones: 12.749,42 €

Total: 64.000,00 €

Pin It on Pinterest